จเด็จ ธรรมธัชอารี

 • เตรียมปรับระบบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ เผย ปี 61 มอบ สธ.ทำหน้าที่ผู้ซื้อ หลัง กม.บัตรทองไม่เอื้อ สปสช. แต่คงเป็นหน่วยงานหลักวางแผน จัดระบบ และกำกับยอดซื้อ ในฐานะริเริ่มระบบและของบประมาณสนับสนุน ด้าน “หมอปิยะสกล” ย้ำ ประชาชนต้องได้รับบริการเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ภาคประชาชนห่วงอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย แนะต้องมีมาตรการรองรับความเสี่ยง
  2017-05-03 14:10
 • ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
  2017-02-22 15:01
 • ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ “ไทย” ประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขยายเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่รายงานองค์การอนามัยโลก ระบุหลังไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงจาก 6.8 ปี 2539 เหลือ 2.8 ในปี 2551     
  2017-02-20 09:58
 • สปสช.เผย ผลหารือสำนักงบฯ หลัง หมอปิยะสกล นำทีมผู้บริหาร สปสช.ถกงบบัตรทอง ได้รับเพิ่ม 500 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่ม 10.5 บาทต่อประชากร พร้อมให้เฝ้าระวังสถานการณ์กองทุนบัตรทองต่อเนื่อง ระบุหากงบไม่เพียงพอ ให้นำเสนอของบอุดหนุนเพิ่มเติม
  2017-02-14 10:32
 • บอร์ด สปสช.และ คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตติดตามการให้บริการผู้ป่วยที่ แพร่ ลำพูน พร้อมนำข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบบัตรทอง
  2017-01-30 20:23
 • สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุน ปี 60 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบ ยกเลิกกันงบผู้ป่วยนอกส่วนหนึ่ง แต่โอนงบทั้งหมดให้ รพ. ส่วนงบผู้ป่วยในจ่ายระดับเขตรายเดือนตามข้อมูลที่ รพ.ส่งเบิก กันงบกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว โอนการดูแลเด็กแรกเกิด กลับไปอยู่ในงบเหมาจ่ายตามปกติ และกันเงินไว้ปรับเกลี่ยให้ รพ.สธ. เพื่อหนุนการดำเนินงานหน่วยบริการ ลดปัญหาอุปสรรคการโอนและเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2016-08-22 12:24
 • สปสช.ตั้ง รองเลขาธิการใหม่ 4 ตำแหน่ง พร้อมผู้ช่วยเลขาธิการอีก 2 ตำแหน่ง หลังผู้บริหารระดับสูงทยอยเกษียณ แจงเพื่อเสริมทัพการทำงานและเดินหน้าตามนโยบายบอร์ด สปสช.เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประชาชน พร้อมยืนยันสิทธิ 30 บาทคงอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการยกเลิก และไม่ใช่การสงเคราะห์ ทุกอย่างอยู่บนหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย
  2016-07-31 11:39
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ปี 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนการพัฒนา ยึดโยงตามนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นประชาชนมีสิทธิเสมอกัน ดูแลเพิ่มในกลุ่มที่ยังมีปัญหา พร้อมสนับสนุนพัฒนาระบบบริการมีคุณภาพมาตรฐาน และจัดหาที่จำเป็น เตรียมรับฟังความคิดเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้บอร์ดพิจารณา มิ.ย.นี้
  2016-03-28 18:49
 • บอร์ด สปสช.มีมติเคาะงบรายหัว 3,150.23 บาทต่อประชากร จากผู้มีสิทธิ์เกือบ 49 ล้านคน เสนอ ครม.พิจารณา ระบุเพิ่มขึ้น 121.29 บาทจากปี 59 รวมเป็นเงินกองทุน 171,772 ล้านบาท ที่รวมเงินเดือนบุคลากรหน่วยบริการ สธ. 42,551.73 ล้านบาท คงเหลืองบกองทุน 129,220.27 ล้านบาท
  2016-03-07 20:06
 • สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
  2015-11-26 13:58
 • นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก 267 ราย จาก 44 ประเทศ แนะให้ทุกประเทศใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายสำคัญอันดับต้นเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ชี้ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อประชาชนมีมูลค่าสูงกว่า 10 เท่าของการลงทุน ระบุรัฐบาลทุกประเทศควรลงทุนด้านสุขภาพให้มากขึ้น พร้อมเป็นผู้นำปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชน
  2015-10-27 14:04
 • สปสช.แจงความคืบหน้าผลดำเนินตามมติบอร์ด สปสช.9 ก.พ. 58 ชี้ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปร่วม สธ.แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการปรับแล้วในปี 58 และจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 59 นี้ ทั้งตัดเงินเดือนด้วยตัวเลข GFMIS ประกันรายได้ขั้นต่ำให้หน่วยบริการ ปรับกองทุนเฉพาะให้กำหนดเป้าหมายระดับเขต โดยโรคหอบหืดจะเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติในปี 59 ตาต้อกระจกให้เขตร่วมกำหนดเป้าหมาย และจะหารือเพิ่มเติมกรณีตาบอดจากต้อกระจก ชี้ยังมีผู้ป่วยภาวะตาบอดจากต้อกระจกเข้าไม่ถึงการรักษา
  2015-09-09 13:47

Pages