ชลน่าน ศรีแก้ว

  •  
    2013-02-27 16:04
  • รมช.สธ. เร่งควบคุมป้องกันปัญหาป่วยของประชาชนไทยจาก 5 โรคสำคัญ  ซึ่งขณะนี้ป่วยกว่า 11 ล้านคน คาดหากยอดป่วยถึง 18 ล้านคน จะสูญค่ารักษากว่าปีละ 3 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 56 นี้ ให้รพ.สต.ร่วมกับอสม.เร่งตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ได้กว่าร้อยละ 90 พร้อมเร่งผลักดัน“ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ คาดจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในเดือนมกราคม 2556
    2012-12-13 16:34