ชลอ ศานติวรางคณา

 • คณะทำงานพิจารณาเกณฑ์และจัดสรรงบคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ สปสช.เขต 4 สระบุรี พัฒนากลไกลขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิเขตเมือง ปี 2560 ตัวชี้วัด QOF อาทิ ผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง อัตราตำบลที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุผ่านการอบรม 3 คนขึ้นไปและปฎิบัติงานในพื้นที่ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
  2016-11-10 21:17
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีอนุมัติส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จำเป็นต้องรักษาเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยที่ขาดเลือดและก้านหัวใจตาย รักษาใน รพ.เอกชนเพิ่มอีก 3 แห่งในเขต คือ รพ.ยันฮี, รพ.มงกุฎวัฒนะ และ รพ.ปิยะเวท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบกองทุนบัตรทอง 
  2016-11-09 19:53
 • เพิ่มการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมสิทธิบัตรทอง ที่มีอายุที่ต่ำกว่า 55 ปี รักษาด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมได้ เน้นผ่าในรายที่จำเป็นก่อน เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 ภายใต้การพิจาณาของคณะทำงานฯ ระดับเขต มี นพ.อภิสิทธิ์ ปัทมวัฒน์ ศัลยแพทย์ Ortho รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
  2016-10-25 17:13
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีตรวจคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เพิ่มความมั่นใจบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
  2016-09-01 20:14
 • สปสช. เขต 4 สระบุรี ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์กับคณะทำงาน service plan เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบบริการทุกระดับ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะทำงาน service plan
  2016-08-17 20:34
 • เขตสุขภาพที่ 4 สธ.ลงนามความร่วมมือ สปสช.เขต 4 สระบุรี สสส. สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน ระบบส่งต่อ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ตามยุทธศาสตร์จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของประเทศ 
  2016-06-30 22:12
 • สปสช.เขต 4 ได้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขตพื้นที่ รพ.เอกชน โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จ.อ่างทอง ประธานฯ อคม.เขต เตรียมวางแผนการดำเนินงาน 4 ปี เกิดกลไกการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมคัดเลือกผู้แทนเทศบาล 29 มิ.ย.นี้
  2016-06-25 18:40
 • ขยายแนวคิด รพ.พระนั่งเกล้า “คอนโดสุขภาพ Healthy Condo” 8 หน่วยงานผนึกกำลังสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี นำร่องการเคหะบ้านเอื้ออาทรในเขตเมืองนนทบุรี
  2016-06-19 16:35
 • กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จหลังดำเนินงานกับ สปสช.เขต 4 สระบุรีกว่า 5 ปี เผยลดเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน ทำงานด้วยใจ เป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ย้ำหากเครือข่ายเข้มแข็งกองทุนฟื้นฟูฯจะยั่งยืน ลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2016-05-27 15:13
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกายภาพ ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่  ปี 59 สปสช.เขต 4 สระบุรีตั้งเป้าเพิ่มกองทุนฟื้นฟูฯให้ได้ 50% ของพื้นที่
  2016-04-02 18:41
 • อาจารย์ มศว.องครักษ์ วางแผนให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อยอดให้ความรู้ 1 คนต่อ 30 คน หลังผ่านการอบรมในเวที “พลเมืองหลักประกันสุขภาพ” ในชื่อ UHC รุ่น 3 ของ สปสช.เขต 4 สระบุรี เน้นสร้างสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ หวังครอบครัวรู้ เพื่อนรู้ ชาวบ้านรู้ ทุกคนเข้าถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีประสิทธภาพ
  2016-04-02 18:24
 • เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดงานวันไตโลก ปี 2559 (World Kidney Day) กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ป้องกันภาวะไตเสื่อม
  2016-03-13 13:27

Pages