ชลอ ศานติวรางคณา

 • ที่ประชุม อปสข.เขต 4 อนุมัติงบกองทุนผู้ป่วยใน 30 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลไกการดูแลผู้ป่วยที่รับกลับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ มีลพบุรีเป็นต้นแบบในเขต โดยเฉพาะการดำเนินการที่ อ.ลำสนธิ
  2016-02-19 16:28
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 สนับสนุนสถานศึกษา 10 แห่งในพื้นที่ร่วมจัดการระบบสุขภาพในชุมชน โดยใช้ข้อมูลงานวิจัยจาก COP R2R 13 เรื่องแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
  2016-02-15 15:35
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับ อย. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือแก่เครือข่ายเภสัชกร หวังเกิดโรงพยาบาลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาเกินจำเป็น ประชาชนปลอดภัยจากผลค้างเคียงการใช้ยา
  2016-01-28 16:40
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือกับ เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการของสถาบันการศึกษาในเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและนำไปสู่ประชาชนมีระบบบริการสุขภาพที่ดี
  2015-12-17 13:41
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีเผยสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครู กศน. 80 อำเภอในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นแกนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ลดข้อร้องเรียนจากการไม่เข้าใจการใช้สิทธิบัตรทอง หวังประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน 
  2015-12-14 14:36
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบพัฒนารับส่งต่อผู้ป่วย 30 ล้านบาท หลังคณะกรรมการกลไกการเงินฯ หารือร่วมเพื่อสอดรับ Service Plan สธ. เพิ่มการเข้าถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ผ่าตัดหัวใจ หนุนภาคเอกชนร่วมจัดบริการ สร้างกลไกการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังรับกลับ รพ.ต้นสังกัด หวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น เสริมระบบ Service Plan ของ สธ.
  2015-11-07 08:59
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีเปิดรับสมัครนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้าหน้าที่การเงิน อบจ. เทศบาลและ อบต. เพื่อเข้ารับการอบรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบเบิกจ่ายตรง (NCH) เน้นผู้รับผิดชอบงานรายใหม่ เพื่อลดภาระการสำรองจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่าย ตลอดจนการใช้สิทธิที่ถูกต้อง
  2015-10-26 16:35
 • หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองร่วมกัน ในปี 2559
  2015-10-20 12:58
 • สสจ.พระนครศรีอยุธยาบูรณาการจัดทำแผนดำเนินการระบบบริการสุขภาพปี 59 เน้นขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี
  2015-10-05 20:11
 • เมื่อวันที่  28 กันยายน 2558 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัดในการคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คนจากในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก
  2015-10-05 19:55
 • เมื่อวันที่ 13 ส.ค.58 ที่ จ.นครนายก สปสช.เขต 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบบริหารจัดการตามตัวชี้วัดงบเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2558 (QOF) และการนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จากกลไกการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557-2558 โดยมีผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิจาก สสจ. สสอ.หน่วยบริการ  รพสต. ในพื้นที่นำร่อง 10 แห่ง และภาคเอกชน 1 แห่งใน 8 จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมกว่า 50 คน
  2015-08-14 11:33
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องพื้นที่ 2 จังหวัด หนุนโครงการระดับชาติเพื่อพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย พัฒนาโปรแกรม BDR Online รองรับอุบัติการณ์การเกิดความพิการในเด็กแรกเกิด  ด้วยการมีระบบฐานข้อมูลเด็กพิการแต่กำเนิดที่สมบูรณ์ ลดอัตราเสี่ยงความพิการแต่กำเนิด พร้อมเสริมโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธ์
  2015-08-09 10:29

Pages