ชายแดนไทย-พม่า

  • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศไทยและพม่า 7 สาขาการควบคุมโรค ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามสถานการณ์ร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดข้อมูลที่สำคัญ เช่น โรควัณโรค หรือ อัตราการดื้อยาของโรคมาเลเรีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้
    2013-10-01 19:19