ชูชัย ศรชำนิ

 • สปสช. แจงงบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 59 เพิ่มจาก 8.19 บาทต่อประชากร เป็น 10.77 บาทต่อประชากร มีประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้นปีล่าสุดได้รับบริการ 8.3 ล้านครั้ง ด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับ สปสช.เพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่บริการสาธารณสุข กระจายไปยังหน่วยบริการทุกระดับ เน้นให้บริการการแพทย์แผนไทยที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ
  2015-11-02 15:35
 • สปสช.จับมือ รพ.มหาวิทยาลัย เดินหน้าสิทธิประโยชน์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตต่อเนื่องปี 59 ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคไขกระดูกผิดปกติ และโรคอื่นๆ ที่จำเป็น ช่วยผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงเข้าถึงการรักษา เผย 7 ปี มีผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว 289 ราย
  2015-10-16 15:29
 • กรมอนามัย สปสช. และคณะทันตแพทย์ 9 มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง 60 ปีขึ้นไป รับบริการใส่ฟันเทียมฟรี ภายใต้ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่หน่วยบริการร่วมโครงการ เพื่อมีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต ถึง 31 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติม 1330
  2015-10-15 14:27
 • สถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์ กรมอนามัย สธ. และ สปสช. ร่วมจับมือ ดึงหญิงไทยกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปี รับการตรวจคัดกรองถึง 7.6 ล้านคนใน 5 ปี ภายใต้ “โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติ ระยะที่ 2” มุ่งลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก
  2015-09-07 16:29
 • นามิเบีย และติมอร์-เลสเต ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพไทย ระบุเป็นต้นแบบประเทศที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้สำเร็จ โดยใช้งบประมาณไม่มาก ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย มีระบบควบคุมคุณภาพการรักษา การคุ้มครองสิทธิ และบอร์ดที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วน พร้อมนำกฎหมายหลักประกันสุขภาพของไทยเป็นต้นแบบเพื่อทำให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2015-07-28 14:42
 • สปสช.ร่วมมือ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบุคลากรกองทัพอากาศและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเผยผลสำเร็จความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เข้าร่วมกับ สปสช.ตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นหน่วยตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจ รองรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ
  2015-07-16 16:25
 • “นักวิชาการด้านยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์” ชี้ไทยยังมีแค่ “ยาเพกกิเลต อินเตอร์เฟียรอน” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีและถูกบรรจุในระบบบัตรทองแล้ว เหตุยากลุ่ม DAA ติดสิทธิบัตร ราคาแพงเม็ดละกว่า 3 หมื่นบาท รักษาต่อเนื่อง 3 เดือน เฉลี่ย 2.5 ล้านบาท/คน แม้มียาสามัญในอินเดียแต่นำเข้าไม่ได้ ขณะที่ภาคประชาสังคมทั่วโลกร่วมคัดค้านสิทธิบัตรยานี้ ชี้โครงสร้างยาคล้ายยาต้านไวรัสเอดส์ ไม่ถือเป็นยาใหม่ ด้าน “หมอชูชัย” ยันภารกิจ สปสช. ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาครอบคลุม แม้กลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูง ระบุโรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นตัวอย่างการเข้าถึงการรักษาสิทธิบัตรทอง
  2015-07-14 14:09
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งประเด็น “ทศวรรษการพัฒนารพ.สต.เพื่อประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ ร่วมชี้ทางออกนำสู่การปรับปรุงมาตรฐาน ที่เน้น เข้าถึง- เข้าใจ -รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
  2014-12-23 16:50
 • สปสช.แจง เกณฑ์การจ่ายงบ QOF ยึดตาม NICE guidance ประเทศอังกฤษ จ่ายเงินเสริมงบผู้ป่วยนอก 45-92 บาทต่อหัวประชากร หนุนงานบริการระดับปฐมภูมิ 1,204 แห่ง ภายใต้ตัวชี้วัด 9 รายการ ตามข้อตกลงร่วมกับ สธ. เผยผลงานปี 57 ช่วยสร้างความตื่นตัวงานอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ รวมถึงพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
  2014-11-16 16:18
 • ถึงเวลาแล้วที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม จะต้องมาร่วมกันสร้าง ระบบการออมระยะยาวเพื่อการชราภาพ คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับประชาชน ไว้ใช้จ่ายในวัยชรา อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน ป้องกันการตกสู่ความยากจน และสร้างระบบการดูแลระยะยาวที่มั่นคงให้กับภาคครัวเรือน รัฐมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักประกันการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีคุณค่าแก่สังคม ในระยะยาวต่อไป
  2014-08-25 11:12
 • สปสช.เผยสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ นอกเหนือรักษาพยาบาล ยังเน้นส่งเสริมป้องกันโรคสำหรับคนไทย 65 ล้านคน กระจายสู่พื้นที่และสถานพยาบาลเพื่อจัดบริการ ครอบคลุมตั้งแต่งานอนามัยมารดา ฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม เอชไอวี งานอนามัยเด็ก ตั้งแต่การให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในกลุ่มอายุต่างๆ ทันตกรรม จนถึงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน ผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2014-08-13 18:05
 • คณะทำงานสธ. และสปสช.หารือบริหารงบหลักประกันสุขภาพปี 58 รับยังเห็นต่างการจัดสรรงบ เพราะมีเงื่อนไขต่างกัน ทั้งกลไกอำนาจการตัดสินใจของสปสช.คือบอร์ด รวมถึงด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ สรุปเบื้องต้น ให้แต่ละฝ่ายเสนอแนวทางการจัดสรรงบและปฏิรูประบบต่อคสช. วันที่ 31 ก.ค.นี้ ด้านรองปลัดสธ.ย้ำ ไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน ย้ำการประชุมพรุ่งนี้คสช.เป็นฝ่ายเรียกไม่ใช่สธ. 
  2014-07-30 19:59

Pages