ชูชัย ศรชำนิ

  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารฯ ขอข้อมูล สปสช. เรื่องการรักษาในหน่วยบริการ หนุนการทำวิจัยภาวะโรคและระบบรักษา เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมฯ เผยผลวิจัยปีที่ผ่านมา พบผ่าไส้ติ่ง 3 กองทุน คุณภาพเท่าเทียม อัตราตายน้อยมาก และไม่แตกต่าง
    2014-07-24 20:16
  • รพ.สต.บ้านใหม่ รพ.อยุธยา  และอบต.บ้านใหม่ ผนึกกำลังกับกองทุนสุขภาพตำบล  ตั้งคลินิกสุขภาพเด็กดี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จูงใจหญิงท้องฝากครรภ์และให้นมลูกเองครบตามเกณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับวัคซีน การตรวจคัดกรองโรคครบถ้วน ด้านสปสช.ยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลสุขภาพอนามัยโดยชุมชนเอง สอดคล้องเจตนารมณ์กองทุนสุขภาพตำบลที่เริ่มจากท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
    2014-01-08 21:23

Pages