ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดให้หน่วยงาน องค์กรและผู้สนใจ ทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรสาธารณสุข อสม. สถานพยาบาลเอกชน ร้านขายยา และองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเขตฯ ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 7 ก.พ.นี้ ประกาศผลคัดเลือกกลางเดือนมีนาคมนี้
  2017-01-24 23:19
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติคืนสิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มคนจีนโพ้นทะเล หลังได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยจำนวน 38,267 คน พร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการ เร่งตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลข 13 หลักของกระทรวงศึกษาขึ้นต้นด้วยตัว G เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเด็กไร้สถานะที่ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขแล้ว และกลุ่มเด็กต่างชาติที่มีพาสปอร์ต หรือเดินทางไปกลับข้ามแดน
  2016-12-20 13:03
 • ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศราคากลางยา ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ 2 ธ.ค.เป็นต้นไป ปรับปรุงราคากลางยา 9 รายการจากประกาศฉบับเดิม เนื่องจากมีรายงานปัญหาการจัดซื้อ
  2016-12-02 13:43
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเป็น “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ คาดได้ครบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเริ่มเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมปีหน้า
  2016-11-26 11:24
 • นานาชาติชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ชี้เป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงทพฯ ทึ่งทำงานเร็ว-เห็นผลเป็นรูปธรรม
  2016-11-24 13:03
 • บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2559 บังคับใช้แล้ว 11 พ.ย.นี้ เพิ่มยาใหม่ 5 รายการ คัดออกจากบัญชี 1 รายการ และ รายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 18 รายการ
  2016-11-11 12:16
 • รัฐบาลน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทำแผนแม่บทการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรกของประเทศพร้อมเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) นำร่อง 4 จังหวัด เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค ASEAN และสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายใต้วิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”
  2016-10-26 20:31
 • วงถกหลักประกันสุขภาพระดับชาติ เสนอรัฐบาลเพิ่มงบ "บัตรทอง" ในอัตราปีละ 4.2% เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง แนะควรแยกงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขออกจากรายหัว ส่วนเรื่องตัดเงินเดือนบุคลากรภาครัฐในงบเหมาจ่ายรายหัวยังไร้ข้อสรุป  
  2016-10-11 21:33
 • รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 371 ล้านบาท ใช้ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ 16 จังหวัด ตั้งเป้าภายใน 10 ปี จะมีคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัด 2,200 แห่ง และมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 ทีม
  2016-10-08 20:14
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางใช้สื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หนุนสภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ต่อ หลังพบโพสต์-แชร์ ละเมิดสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมผลักดันนโยบายสาธารณะลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเป็น “วาระแห่งชาติ” เตรียมเสนอ ครม.เร็วๆ นี้
  2016-09-27 16:35
 • คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบผลการศึกษา “การวางแผนกำลังด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ห่วงอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า กำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขตกงานแน่ วิชาชีพสาธารณสุขที่ในอนาคต จะมีมากเกินความต้องการของประเทศ จะเกิดภาวะคนล้นงานแน่นอน รีบจัดทำข้อเสนอก่อนเกิดปัญหา ขณะที่แพทย์ พยาบาล แผนการผลิตพอเพียงกับความต้องการ เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร็วๆ นี้
  2016-09-20 12:23
 • รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมศูนย์โรงหัวใจโรงพยาบาลตรัง ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง รับและส่งต่อผู้ป่วยจากสตูล พัทลุง และใกล้เคียง เพิ่มการเข้าถึงบริการและลดอัตราการตาย โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการปีละเกือบ 4,000 ราย ส่งเสริมการพัฒนา “ชุมชนต้นแบบหัวใจดีเริ่มที่บ้าน” ปรับพฤติกรรมคนในชุมชนที่มีผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตายสูง ตั้งเป้าลดอัตราการตายเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10
  2016-09-09 20:19

Pages