ณรงค์ พิพัฒนาศัย

 • รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมือง จ.ตรัง จัดบริการได้ทั้งเชิงรุก–เชิงรับ โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและเทศบาล งบประมาณและบุคลากรเพียงพอช่วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ประชาชนทุกคนในพื้นที่เป้าหมาย 17,118 ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลประจำชุมชนดูแล
  2016-09-09 19:49
 • “กรรณิการ์” ติงรองนายกฯ “ณรงค์” ระวังตกเป็นเครื่องมือไอ้โม่งเชียร์ซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกราคาแพง หลังคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเร่งรัดนำวัคซีน HPV เข้าบัญชียาหลัก ทั้งๆ ที่กำลังต่อรองราคากันอยู่ แถมเชียร์ฉีด 3 เข็ม/คน ทั้งที่ทั่วโลกแนะนำให้ฉีดแค่ 2 เข็ม
  2016-09-06 08:41
 • กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04 10:25
 • คกก.วัคซีนแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ก่อนเสนอครม.พิจารณา พร้อมเสนอ คกก.พัฒนาระบบยาปรับแนวทางพิจารณาวัคซีนเพื่อนำเข้าบัญชียาหลักชาติให้เร็วขึ้น เร่งดำเนินการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าบัญชียาหลัก เพื่อให้นักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของ สธ.และ สปสช.     
  2016-09-01 19:19
 • รองปลัด สธ.เตรียมเสนอแนวทางจัดตั้ง NHPB หลังรับมอบ คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 ศึกษาทางออกแก้ปัญหาบทบาทซ้ำซ้อน คกก.สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เผยทางเลือก 2 รูปแบบ เดินหน้าตั้ง NHPB มี คสช.เป็นกลไกรวบรวมเสนอความเห็น และปรับโครงสร้าง คสช.เพื่อทำหน้าที่ NHPB ระบุมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เตรียมเสนอพิจารณาต้นเดือน ก.ย. นี้ ยอมรับข้อวิพากษ์ผลประโยชน์ทับซ้อน หาก สธ.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน NHPB อนาคตต้องกระจายอำนาจ เน้นบทบาทคุมนโยบายสุขภาพ
  2016-08-31 11:02
 • คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560–2573 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาหลักการ ไม่เลือกปฏิบัติในการสมัครเข้าเรียนและการเรียนอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเอดส์ เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
  2016-08-30 16:48
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข สปท.เร่งยกร่างกฎหมายตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ คาดปีหน้าเกิดแน่
  2016-08-30 10:33
 • ชง คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 ตั้ง “คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” คุมทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศ บูรณาการงานด้านสุขภาพ เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ระบุ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รมว.สธ.เป็นรองประธาน และ ปลัด สธ.เป็นเลขานุการ ขณะที่ประชุมห่วงซ้ำซ้อนบทบาทหน้าที่ คสช. แนะ 3 ทางเลือก นำกลับวิเคราะห์ประเด็นรูปเหมาะสม
  2016-08-30 10:07
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอให้คนพิการที่ทำงานแล้วสามารถใช้สิทธิได้ทั้งบัตรทองและประกันสังคม แก้ปัญหาถูกลดสิทธิรักษาหลังได้งานทำ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชี้คนพิการไม่กังวลเรื่องจ่ายสมทบ แต่ต้องการได้สิทธิประกันสังคมส่วนว่างงาน ชราภาพ ด้วย ส่วนสิทธิรักษาขอใช้จากบัตรทอง คาดเห็นผลปีนี้
  2016-08-29 22:28
 • ครม.เห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า ย้ำแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพด้วย เตรียมเสนอ สนช.ทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2016-08-16 17:59
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข รับทราบและเห็นชอบแผนการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบการสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ระบบสาธารณสุขด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ และด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ
  2016-08-12 07:24
 • รองนายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แห่งในปี 2570 เป็นคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุม ดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม เนื่องจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 50  เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคพื้นฐาน
  2016-08-03 12:18

Pages