ดุษฎี สนเทศ

 • มติชน - รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ในงานประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) ที่สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกันจัดขึ้น จากบทบาทการเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทุ่มเททำงานเพื่อสังคม ชุมนุม และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี อายุ 49 ปี การศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผู้จัดการห้องยาชุมชนสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, กรรมการมูลนิธิเภสัชชนบท,
  2014-01-27 08:50
 • นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา   ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ด้วยวิธีการสรรหา แทน วิทิต อรรถเวชกุล อดีต ผอ.ผู้ถูกเลิกจ้าง จากกรณีปัญหาก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ที่ จ.สระบุรี รวมถึงวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอล และ ครม.ไฟเขียว เห็นชอบเก้าอี้ ผอ.องค์การเภสัชกรรมไปเรียบร้อยแล้ว
  2013-08-29 09:04
 • ได้รับการประกาศชื่อ เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับหมอผู้อุทิศตนทำงานในพื้นที่ชนบท ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516  เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทลำดับ 39 ของศิริราช ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวม 1.8 แสนบาท
  2013-06-19 07:34
 • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ง ตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ แทนตำแหน่งว่าง เนื่องจาก นพ.ไพจิตร์ วราชิต เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏชื่อในโผการแต่งตั้ง  โยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข มาก่อน เพิ่งมีชื่อ สัปดาห์สุดท้ายก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอชื่อต่อ ครม.นี่เอง เป็นข้าราชการอีกคน ที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับจากแวดวงสาธารณสุข ในฝีมือการบริหารจัดการ และงานด้านพัฒนาบุคลากร
  2012-08-29 10:36