ตำบลสุขภาวะ

  • “หมอสุปรีดา” แจงบทบาท สสส.ช่วงวิกฤต โควิด-19 เผยทำงานกับกรมควบคุมโรค วอร์รูมการสื่อสารของ สธ.ตั้งแต่ ม.ค. พร้อมสนับสนุนการสื่อสารทุกรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญและทุกทรัพยากรที่มี ล่าสุดเป็น #ไทยรู้สู้โควิด ปรับแผนการทำงานมุ่งเน้นป้องกัน แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ต่อยอดตำบลสุขภาวะกว่า 2,600 ตำบลเป็นต้นแบบจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดระดับตำบล
    2020-03-30 14:33
  • สสส.รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ตำบลสุขภาวะโนนทอง โชว์ 26 แหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชา ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิต-พึ่งตนเองได้ ยกย่อง 127 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จิตอาสางานศพเลิกเหล้าลดค่าใช้จ่าย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนพึงตนเอง หนุนทั่วประเทศเกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กว่า 100 แห่ง
    2017-08-27 11:09