ต้นทุนโรงพยาบาล

  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิเคราะห์ต้นทุนรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาล 714 แห่ง ทั่วประเทศ ต่ำสุด 286 บาท สูงสุด 30,000 บาท เชื่อใช้วัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    2013-08-19 08:55
  • เผยต้นทุนให้บริการ รพ.สังกัด สป.สธ.ผู้ป่วยนอก รพช.เฉลี่ย 479.21 บาทต่อครั้ง รพท.754.27 บาทต่อครั้ง รพศ.1,154.79 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยใน รพช.เฉลี่ย 9,508.55 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู ขณะที่ รพท.12,605.20 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู รพศ.10,120.71 บาทต่ออาร์ดับเบิลยู ภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากค่าแรงในรพช. ชี้อาจเป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขในอนาคต
    2012-10-08 14:29