ทรงราชย์ ไชยญาติ

  • วันนี้บริการงานด้านเทคนิคการแพทย์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนอย่างเต็มตัวแล้ว ถือได้ว่านักเทคนิคการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว (FCT: Family Care Team) รู้สึกสุขใจที่ได้เป็นฟันเฟืองในระบบสุขภาพได้เป็นส่วนหนึ่งในการ เข้าถึง-ค้นหา-คัดกรอง-รักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน
    2017-06-29 19:04
  • “ทรงราชย์” กก.สภาเทคนิคการแพทย์ เผยความคืบหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ยังไม่สามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาได้ทัน มิ.ย.ตามที่ตกลงไว้ คาดส่งสภาฯ พิจารณาได้ ส.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้ต่อไป หลังสภาเทคนิคการแพทย์เตรียมจัดทำโรดแมพวิชาชีพ คลุมแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ทั้งพัฒนาระบบบริการ สร้างสมรรถนะเทคนิคการแพทย์
    2015-07-18 12:58