ทรัพย์สินราชการ

  • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งทบทวนประกาศฯ ที่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประโยชน์ของประชาชน
    2018-01-06 18:40
  • สธ.แจงมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นไปตาม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมระบุประกาศบางข้ออาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ทั้งติดต่อราชการและเรื่องส่วนตัวอยู่ในวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ถึงความเหมาะสม
    2018-01-06 08:08
  • ชมรม ผอ.รพ.สต. ค้าน ประกาศ สธ. ห้ามชาร์จมือถือในสถานที่ราชการ เหตุขัดแย้งยุค 4.0 สื่อสารทำงานผ่านมือถือ ทั้งติดต่อราชการ ส่งต่อผู้ป่วย เยี่ยมบ้าน ซ้ำ สธ.สร้างกลุ่มสั่งงานผ่าน line พร้อมไม่เห็นด้วยข้อห้ามนำรถยนต์จอดค้าง/ล้างในสถานที่ราชการ เหตุ “หมออนามัย” ส่วนใหญ่อาศัยบ้านพัก รพ.สต. ไม่สอดคล้องสถานการณ์จริง กระทบขวัญกำลังใจ จนท. แถมสวนกระแส สธ.มอบของขวัญปีใหม่บุคลากรในสังกัด
    2018-01-05 17:31