ทันตกรรม

 • กระทรวงสาธารณสุข ชูผู้สูงวัยอายุเลยเลข 8 มีฟันดีมากกว่า 24 ซี่ ถือเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ย้ำให้ทุกกลุ่มวัยใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตนเองมากขึ้น  
  2015-10-18 18:48
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเวทีประชุมทันตแพทย์โลกครั้งแรกในไทย ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการปราศจากฟันผุในอนาคต พร้อมประกาศเป้าหมาย เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี 2569 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า เมื่อโตขึ้นต้องปราศจากรูฟันผุตลอดช่วงชีวิต
  2015-09-25 09:31
 • ปัจจุบันการจัดฟัน เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา จนไปถึงวัยทำงาน หลายคนจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟัน โดยเลือกใช้บริการคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็น ผู้ใส่เครื่องมือในการจัดฟันให้ นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการจัดฟันเป็นเพียงแฟชั่นที่เสริมสร้างความน่ารัก สวยงาม ให้กับตนเองเท่านั้น และไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดฟันแต่อย่างใด จึงหันไปเลือกใช้บริการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ใช่ทันตแพทย์เป็นผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน เพียงแค่มองว่ามีราคาถูก และมีความสวยงามเหมือนกัน โดยไม่ทราบว่าอาจจะมีอันตรายที่คาดไม่ถึงตามมา
  2015-08-17 17:10
 • ทันตแพทยสมาคมฯ แนะ สปส.ขยายสิทธิ “ทันตกรรม” เพิ่มการครอบคลุมในหลายหัตถการการรักษาทันตกรรม หลังจำกัดเพียงแค่ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย แม้จะมีการอนุญาตให้ครอบคลุมการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้แต่กลับกำหนดเพดานเบิกจ่ายครั้งละ 300 บาท ไม่เกิน 600 บาทต่อปี และฟันเทียมตั้งแต่ 1,300-4,400 บาท ทุก 5 ปี ชี้เป็นระบบรักษาพยาบาลสิทธิทันตกรรมต่ำสุด ซ้ำผู้ประกันตนต้องถูกบังคับร่วมจ่ายโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือนและนายจ้างจ่ายสมบท ขณะที่ “บัตรทอง - ขรก.” สิทธิทันตกรรมรักษาครอบคลุมเกือบทั้งหมด
  2015-08-13 09:23
 • แพทย์เผยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมแนะผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4 - 6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของผู้สูงอายุแข็งแรงอยู่เสมอ
  2015-06-19 17:21
 • เมื่อไม่นานมานี้ ตัวแทนเครือข่ายทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขอให้พิจารณาประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ในปัจจุบัน โดยระบุว่าโอกาสก้าวหน้าของทันตแพทย์มีน้อยกว่าแพทย์ ทั้งโอกาสในการขึ้นตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือโอกาสในการเติบโตในสายงายบริหาร ทั้งๆ ที่ใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 ปีเท่ากับแพทย์ ขณะเดียวกัน ภาระงานในโรงพยาบาล (รพ.) ของรัฐก็ไม่ได้น้อยกว่าแพทย์แต่อย่างใด
  2015-06-19 13:13
 • สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ขึ้น พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ทันตแพทย์และบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ระดมทันตบุคลากรอาสาสมัคร ตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนถิ่นทุรกันดาร 48 จังหวัด ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2532 ครม.อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”
  2014-10-21 18:24
 • สธ.เร่งขยายงานบริการสุขภาพช่องปาก ลง รพ.สต.และ ศสม.ให้ได้ร้อยละ 50 ป้องกันฟันผุ และโรคปริทันต์ จัดทันตบุคลากรให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
  2014-10-21 17:58
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะ คนไทยทุกวัยใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดี ลดเสี่ยงฟันผุและปริทันต์ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 และ 90 ปี
  2014-10-16 18:33
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยพบโรคฟันผุในเด็กประถมมากถึงร้อยละ53 เฉพาะภาคใต้พบสูงถึงร้อยละ 70 สาเหตุจากไม่แปรงฟันหลังดื่มน้ำหวานและกินขนมก่อนเข้านอน ในขณะที่การเข้ารับบริการดูแลช่องปากเด็กประถมมีเพียงร้อยละ 30 ซึ่งปัญหาฟันผุ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เร่งจัดทำแผนยกเครื่องระบบบริการดูแลให้เป็น 1 ใน 10 สาขาหลักของทุกเขตสุขภาพ ให้ทันตแพทย์เป็นผู้จัดการเรื่องทันตสุขภาพในอำเภอ เน้นงานส่งเสริมและป้องกัน เป็นเครือข่ายบริการตั้งระดับเชี่ยวชาญถึงปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
  2014-09-07 19:46
 • กรมการแพทย์จัดอบรมทันตแพทย์รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น พร้อมแนะการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี
  2014-08-20 20:00
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคในช่องปากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เร่งควบคุมป้องกันโดยจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เดินหน้าปรับคู่มือพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนอย่างเหมาะสม
  2014-07-16 19:07

Pages