ทาวเวอร์ส วัทสัน

  • บริษัทที่ปรึกษาและวิจัย ข้อมูลธุรกิจระดับโลก  "ทาวเวอร์ส วัทสัน"  (Towers Watson) ระบุว่าค่าใช้จ่าย ด้านสวัสดิการเพื่อการดูแลสุขภาพ สำหรับพนักงานทั่วโลกยังคงที่ แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพบว่าในปี 2013 นายจ้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 8.8% มีแนวโน้มให้ความสำคัญ ต่อการรักษาพยาบาลทางการแพทย์  และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 9.3% ในปี 2014 ทั้งนี้โปรแกรมการส่งเสริมด้านสุขภาพกำลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจากนายจ้างต่างมองหากลยุทธ์เสริม ในการจัดการด้านงบประมาณเพื่อไม่ให้เพิ่มสูงจนเกินไป
    2014-07-21 14:59