ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

  • เรื่องฟันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ ในระบบการรักษาพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ แต่ปัญหาจุดเล็กๆ นี้ได้สร้างความคับข้องใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิประกันสังคมอย่างมาก ยิ่งหากนำไปเปรียบเทียบกับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองด้วยแล้ว ยิ่งสร้างความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม เกิด
    2012-05-03 16:14

Pages