ธนพร วิจันทร์

  • ผู้ประกันตนเสนอรัฐบาลร่วมจ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับนายจ้างและลูกจ้าง ให้สิทธิในด้านต่างๆ เกิดขึ้นทันทีที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย เพิ่มสิทธิกลไกคุ้มครอง ให้ความรู้ผู้ประกันตนแบบใหม่ กรณีพิพาทหรือหยุดงานเพราะมีเหตุวิกฤตให้คงสิทธิประกันสังคมไว้ และมีการแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น การคำนวณเงินชราภาพ เงินสะสมหรือดอกเบี้ยที่ประกาศแต่ละปี สปส.เป็นองค์กรอิสระ
    2013-08-02 09:11
  • กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และเครือข่ายถกประเด็นการเข้าถึงสิทธิประกันสังคม เสนอให้ทำงานเชิงรุกและป้องกันแทนการตั้งรับ พร้อมรวมตัวรณรงค์ 8 มีนานี้ พร้อมข้อเสนอ 3 ข้อต่อนายกหญิง 1. เพิ่มจำนวน ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในบริเวณย่านอุตสาหกรรม 2. ให้สัตยาบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 183 เรื่อง การคุ้มครองความเป็นมารดา 3. เพิ่มมิติผู้หญิงในระบบประกันสังคม  โดยขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิประโยชน์
    2013-03-07 13:34
  • กลุ่มแรงงานสตรีที่ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิประกันสังคมสอดคล้องความต้องการของผู้หญิง ชี้เงินชราภาพที่ได้รับไม่พอกิน พร้อมฝากนายกฯเป็นผู้หญิงเหมือนกันควรให้ความสำคัญของแรงงานหญิงเหมือนกัน ขณะที่ "หมอ" เผยชายไทยทิ้งหญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น แนะผู้หญิงดูแลตัวเองอย่าหลงเชื่อฉีดวัคซีนป้อนกันมะเร็งปากมดลูก
    2013-03-07 13:19