ธรรมนูญสุขภาพ

 • “หมอมงคล” หนุนตั้ง NHPB กำหนดทิศทางระบบสุขภาพประเทศ ท้วง สธ.ไม่ควรทำหน้าที่แกนนำขับเคลื่อน เพราะโครงสร้างทับซ้อนผลประโยชน์ เป็นเจ้าของ รพ.รายใหญ่ของประเทศ ส่งผลนโยบายไม่ได้รับการยอมรับ ถูกมองเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยบริการตนเอง ทำ NHPB ไม่บรรลุเป้าหมาย แนะ สธ.ต้องกระจาย รพ.ออกก่อนทำหน้าที่นี้ พร้อมหนุน คสช.ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนก่อน ชี้โครงสร้างเป็นกลาง    
  2016-09-06 13:46
 • “หมอเจตน์” หนุน สปท.ตั้ง NHPB กำหนดนโยบายพร้อมคุมภาพรวมระบบสุขภาพประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซ้ำซ้อนนโยบายและงบประมาณ ระบุไม่ทับซ้อน คสช. เหตุบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย คสช.มุ่งธรรมนูญสุภาพ เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ขณะที่ NHPB ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ ซ้ำไม่ได้จัดตั้งเพื่อคุมตระกูล ส. เพราะไม่ใช่ คกก.บริหาร   
  2016-09-06 12:31
 • ครม.เห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า ย้ำแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพด้วย เตรียมเสนอ สนช.ทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2016-08-16 17:59
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี คว้ารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้าน “งานสนับสนุนบริหารและบริการ” จากผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบและเครือมือการแปลงธรรมนูญสุขภาพสู่การวางแผ่นงานกองทุนสุขภาพตำบล” ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน จัดทำคู่มือปฏิบัติ 4 ขึ้นตอนนำธรรมนูญสุขภาพสู่การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ส่งผลการดำเนินงานตรงความต้องการประชาชน
  2016-08-08 11:29
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะผ่านร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อประกาศเป็นพิมพ์เขียวภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เตรียมแผนหนุนหน่วยงานและองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ ใช้เป็นกรอบแนวทางกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ดูแลสุขภาพประชาชน ป้องกันภัยคุกคามสุขภาวะ
  2016-03-28 14:50
 • กรรมการทบทวนธรรมนูญฯ พร้อมเสนอ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคมนี้ เร่งเคาะเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป พร้อมเร่งสื่อสารสาธารณะและสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ มั่นใจพลิกโฉมระบบการดูแลระบบสุขภาพคนไทย
  2016-03-13 22:17
 • คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ ระดมกำลังพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน เปิด 5 หมวดใหม่ เพิ่มจาก 12 หมวดเดิม มั่นใจเป็นกรอบทิศทางยกระดับการสร้างสุขภาวะคนไทยใน 10 ปีข้างหน้า
  2016-02-12 18:23
 • สวรส.นำทีมสนับสนุนด้านวิชาการจัดทำทิศทางระบบสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อวางกรอบและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศในทุกมิติที่สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์
  2013-07-09 18:22

Pages