ธีรยุทธ สุคนธวิท

  • คุณูปการอันยิ่งใหญ่ในวงการสาธารณสุขไทยของ “หมอหงวน” ผู้ให้กำเนิดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แน่นอนว่าถูกจารึกไว้ในหัวใจของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือผู้ป่วยทั้งหลาย ที่ได้รับอานิสงค์และดอกผลอันงดงามจากงานของนายแพทย์ท่านนี้
    2020-01-26 11:12