นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

  • โพสต์ทูเดย์ - ผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านสาธารณสุขระหว่างเดือน ส.ค.ปีก่อน จนถึงเดือน ส.ค.2556 สรุปได้ว่า ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยมีผู้มีสิทธิทั้งหมด 64.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของประชากรผู้มีสิทธิทั้งประเทศ 64 กว่าล้านคนแบ่งเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 74.94 สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 16.29 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.63 สิทธิอื่นๆร้อยละ 1.04 ขณะที่ด้านอื่นๆโดยรวมที่ประสบผลสำเร็จ มีดังนี้
    2014-01-02 14:37