นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข

  • ผมได้ยินข่าวมาว่ากำลังจะมีการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยการยุบ/เปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งหมดเป็นเทศบาล การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อไปสู่ประเทศไทย 4.0
    2017-11-14 19:59
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องระบบสุขภาพ เพราะในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช (ด้านอื่นๆ) มีการระบุข้อ 4 ว่า “ให้ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน” และข้อ 5 “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม”
    2017-09-21 16:34
  • ปัญหาเรื่อง “มายาคติในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ” มีการพูดคุยในเวทีต่างๆ กันมากมาย เพราะเป็นความเชื่อที่เชื่อสืบกันต่อมาโดยผู้นำเสนอไม่ตั้งใจลำเอียงที่จะเสนอ แต่บางครั้งก็ลืมนึกไปว่ามันอาจจะเป็น “มายาคติ” ก็ได้ เพราะฐานของความรู้ไม่ชัด เป็นแนวคิดและความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
    2017-09-16 11:08