นพ.วิชัย โชควิวัฒน

 • ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนที่ 3 นี้ นพ.วิชัย ระบุว่า ปัญหานี้ต้องแก้เชิงระบบ แม้ค่อนข้างยาก แต่ก็ต้องทำให้ได้ สาเหตุที่ยาก เป็นเพราะ การปล่อยให้ รพ.เอกชนเข้าตลาดหุ้น ขณะที่ระบบควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ทำงาน ระบบควบคุม ได้แก่ 1) แพทยสภา ซึ่งคุมบุคลากรวิชาชีพที่เป็น “ต้นเหตุปัญหา” ที่สำคัญคือแพทย์ นอกจาก “ไม่ทำงาน” แล้วยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน  2) กลไกใน สธ.ที่ดูแลสถานพยาบาล นอกจากไร้ประสิทธิภาพแล้วยังฉ้อฉล 3) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และกลไกควบคุมราคาใน พณ.ขาดความรู้ ขาดพลัง และขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกลไกภาคประชาชนก็อ่อนแอด้วย
  2015-05-31 15:12
 • ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนที่ 2 นี้ นพ.วิชัย อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ค่ารักษามีราคาแพงว่า เกิดจากการสั่งตรวจรักษา ผ่าตัด และใช้ยาที่เกินจำเป็นและไม่สมควร ถ้าสั่งใช้ยาเท่าที่จำเป็นและสมควร โดยไม่มุ่งสั่งใช้ยาราคาแพง จะลดราคาลงได้มาก ทั้งระบุว่า การหวังพึ่งแพทยสภาในปัจจุบันหวังอะไรไม่ได้ เพราะมุ่งปกป้องวิชาชีพมากกว่าประชาชน และยกคัวอย่างว่า ด้วยเหตุนี้ อังกฤษจึงไม่ยอมให้แพทย์ควบคุมกันเอง กฎหมายอังกฤษกำหนดว่า ต้องมีภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการแพทย์ครึ่งหนึ่งด้วย 
  2015-05-30 08:58
 • ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน ตอนแรกนั้น นพ.วิชัย ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลใน รพ.เอกชนมีราคาแพง โดยระบุว่า มีต้นเหตุทั้งที่สมควรและไม่สมควร ซึ่ง นพ.วิชัยระบุว่า การที่ รพ.เอกชนจะมีกำไรนั้น เป็นเรื่องไม่ผิด และเป็นส่วนที่สมควรและยอมรับได้ ถ้าไม่เป็นการค้ากำไรจนเกินควร ขณะเดียวกัน จากเหตุที่ไม่สมควร คือ ระบบบริการที่ฉ้อฉล และระบบการควบคุมตรวจสอบล้มเหลว ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ค่ารักษามีราคาแพงเกินจริงด้วย
  2015-05-27 20:24
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - แนวคิดและวิธีการเรื่องการพัฒนาคุณภาพเริ่มในโลกตะวันตก บุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกคือ ดร.เดมิงเจ้าของ "วงจรเดมิง" (Deming Cycle) คือพีดีซีเอ (PDCA คือ Plan (การวางแผน)Do (ลงมือทำ) Check (ตรวจสอบ) Action (แก้ไข))
  2013-09-17 07:26
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service หรือ EMS) คือ บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
  2013-08-27 07:33
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. เกิดขึ้นจากแนวคิดในการ"ปฏิรูประบบสุขภาพ" ใน 3 เรื่องใหญ่ได้แก่1) เปลี่ยนจากการมุ่ง "ซ่อมสุขภาพ" เป็น"สร้างสุขภาพ" 2) ขยายขอบเขตงานจาก"สาธารณสุข" เป็นเรื่อง"สุขภาพ" โดยรวม3) เปลี่ยนกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจากการจัดทำโดยภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชน
  2013-08-20 09:56
 • ช่วงสามปีแรก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มี "บทเฉพาะกาล" ให้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นผู้ "ดูแล"งบประมาณเอง ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์โรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง "ขาดทุน" "จะเจ๊ง"ขณะที่อีกนับร้อยแห่ง "ร่ำรวย" มีเงินบำรุงคงเหลือหลายร้อยล้าน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรเงินที่ไม่เป็น "มืออาชีพ" มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เกิดการต่อสู้แย่งชิงงบประมาณเป็นข่าวครึกโครมยืดเยื้อ
  2013-08-13 08:27
 • ความสำเร็จของ สสส. เป็นที่ประจักษ์นอกจากแก่สายตาประชาชนคนไทย ยังได้มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแล้วสองครั้งครั้งแรกหลังดำเนินการได้ 5 ปี มีทีมประเมินจากหน่วยงานระดับโลก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก และจากสหราชอาณาจักรผลสรุปออกมาเป็นเอกสารเล่มหนึ่ง ซึ่งทีมผู้ประเมินตั้งชื่อว่า"ประโยชน์มากมาย แก่ประชาชนมากมาย" (Many Things to Many People) ต่อมามีการประเมินรอบที่สอง โดยทีมงานจากองค์กรระดับโลก คือ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรแบบ สสส. ในออสเตรเลีย ผลสรุปก็เป็นการชื่นชมในความสำเร็จอย่างสูงของสสส
  2013-07-23 08:23
 • องค์กรลูกแห่งแรกของ สวรส. ที่ก่อกำเนิดและเติบโตจนมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขทุกวันนี้ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดิมงานด้านสร้างเสริมหรือส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำหน้าที่รับความรู้และเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสอนให้คนไทยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การรักษาความสะอาดโดยการใช้สบู่ซักผ้าและถูตัว การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคระบาด
  2013-07-16 11:02
 • ปัญหาใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขคือ ปัญหาระบบบริหารซึ่งใช้อำนาจทางดิ่ง ถ้าข้าราชการเริ่มอ่อนแอ การเมืองก็เข้าแทรกแซงและทำลาย "ระบบคุณธรรม" (Merit System) ได้โดยง่าย เข้าตำราของ นพ.บรรลุศิริพานิช ที่กล่าวเสมอว่า "ถ้าผีบ้านอ่อนแอผีป่าก็จะเข้ามาแทรก"
  2013-07-09 06:42
 • ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา "ตระกูล ส." ในระบบสุขภาพตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพวก "ลัทธิประเวศ" และเป็นปฏิปักษ์กับ"ระบอบทักษิณ" ซึ่งต่อมาหน่วยงานเหล่านี้ก็ถูกผู้มีอำนาจโดยเฉพาะในรัฐบาลนี้ไล่ "เช็กบิล"อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างได้แก่ การล้มบอร์ดเดิมของ "สวรส." ยกชุด"การยึดบอร์ด" และการแทรกแซงการแต่งตั้งรองเลขาธิการ "สปสช." และล่าสุดคือการปลดนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นต้น จึงมีคำถามว่าองค์กรตระกูล ส. เหล่านี้ เป็นใครมาจากไหน มีบทบาทอะไร ทำไมจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีและไล่เช็กบิลอยู่ในเวลานี้
  2013-07-02 06:18
 • นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้เล่านิทานเรื่องคนก่ออิฐเป็นเรื่องของคนก่ออิฐสามคน กำลังก่ออิฐอยู่ใกล้ๆ กัน มีคนมาถามว่ากำลังทำอะไร คนแรกตอบว่า "กำลังก่ออิฐอยู่นี่ไง ไม่เห็นเรอะ" คนที่สองตอบว่า "กำลังก่อกำแพง" ส่วนคนที่สามตอบว่า "กำลังสร้างวัด"
  2013-06-18 07:41

Pages