นพ.วิชัย โชควิวัฒน

  • โดยส่วนตัว ผู้เขียนยังเชื่อว่าณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีเจตนาดีที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีในเรื่องพีฟอร์พี แม้จะมี "มิจฉาทิฐิ" อยู่มากก็ตามโดยที่นายแพทย์ณรงค์ยังมี "อายุราชการ" อีกสองปีเศษ ก็ขอเล่า "แบบอย่าง" ของผู้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองไว้ให้เป็นอุทาหรณ์
    2013-06-11 08:14

Pages