นวัตกรรม

 • สธ.หนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมร่วมเดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีและธุรกิจสุขภาพ พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแพทย์แผนไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการแพทย์ไทย พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากร้อยละ 41 ของ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นค่ายา
  2016-06-14 16:13
 • เอ็มเทค ร่วมกับ เนคเทค และ สวทช.เปิดตัว โรงงานต้นแบบผลิต “นวัตกรรมดิจิทัลเอกซเรย์” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของไทย ด้าน TCELS หนุนงบ 19.7 ล้าน ผลิตเครื่องเดนตีแสกนรุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เตรียมขยายผลใน 4 โรงพยาบาลรัฐ 
  2016-04-17 13:17
 • กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ใช้สินค้าทางการแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมแปลงผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากบัญชีนวัตกรรมไทย ได้โดย “วิธีกรณีพิเศษ”
  2016-02-04 16:52
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : จากแนวคิดเพื่อการเข้าถึงทันตกรรมของทุกชนชั้น ทันตแพทย์เชียงใหม่พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็กแบบถอดได้ในระดับราคาที่คนไทยจ่ายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2558 ด้านสังคม
  2015-11-02 14:33
 • “นายกฯ” หนุน นักวิจัยไทย สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ผลักดันภาคเอกชนต่อยอดนำผลงานสู่ตลาด แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ มุ่งลดการนำเข้า รองรับสังคมสูงอายุ พร้อมฝาก 4 คำเด็ด ไทยวิจัย ไทยผลิต ไทยใช้ ไทยยั่งยืน ช่วยประเทศไทยเข้มแข็ง
  2015-08-19 16:00
 • สปสช.ชวนลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยฝีมือคนไทย 18-20 ส.ค.นี้ รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิพิเศษจับสลากเพื่อรับของรางวัลภายในงาน นายกรัฐมนตรีเปิดงาน 18 ส.ค. ตั้งเป้าแสดงผลงานเด่นการแพทย์และสาธารณสุขสู่สาธารณะ ผลักดันสิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยสู่การใช้งานจริง ลดการพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศ
  2015-08-14 11:45
 • มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย เตรียมโชว์ “หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” นวัตกรรมเด่นช่วยเด็กออทิสติก พัฒนาคิดค้นต่อยอดจนเป็นหุ่นยนต์รุ่นที่ 4 “หุ่นยนต์ฟ้าใส”ผลประเมินช่วยเด็กออทิสติกมีความสนใจ จดจ่อต่อการฝึกกิจกรรม และฝึกพูดดีขึ้น แถมพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง หลังใช้งานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาปีกว่า เผยแม้ต่างประเทศมีหุ่นยนต์พัฒนาเด็กออกทิสติกมากว่า 10 ปีแล้ว แต่เน้นเลียนแบบท่าทาง ส่วนหุ่นยนต์เพื่อฝึกพูดนั้น ไทยเป็นประเทศแรกที่ทำในด้านนี้
  2015-08-13 16:25
 • นักศึกษา มจธ. รวมตัวสร้างต้นแบบชุดอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกครบวงจรด้วยอุปกรณ์ตรวจจับองศาการเดิน และระบบการแจ้งเตือนไปยังญาติผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการการเดินอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรักษาของแพทย์
  2015-05-24 18:56
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 18 ผลงานวิชาการเด่น ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ประจำปี 58 เรื่อง “National Laboratory System for Global Health Security" เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแผ่ความรู้ในวงกว้าง
  2015-03-30 14:49
 • ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข และมอบรางวัลผลงานดีเด่นของสถานบริการ ในงานประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2557
  2014-09-20 19:44
 • สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ชูเกาหลีใต้ประเทศต้นแบบพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานวิจัย เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมทำสมุดปกขาวเสนอนโยบายใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ปูทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2014-08-08 15:13
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผล "10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2556" เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน และแสดงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตั้งเป้าให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2013-12-31 10:08

Pages