นาทวี

  • กระทรวงสาธารณสุขชื่นชมการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิด “คนนาทวี ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลกัน” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนนาทวี ให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน” หนุนคนพิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมสร้างอาชีพแก่ผู้พิการให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
    2017-12-05 11:40
  • "ในระบบกลไกสุขภาพของไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย คือ สปสช.  สธ.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หรือจะให้ฝ่ายสธ.มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้" จากคำกล่าวของ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ได้แสดงทัศนะคติในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยที่จะทำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
    2014-06-01 10:00