นโยบาย

 • สภาเด็กวัดใจพรรคการเมือง คลอดนโยบายกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ วอนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐมากขึ้น ด้านสถาบันยุวทัศน์ จี้พรรคการเมืองเข้าใจปัญหา ป้องกันและแก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ถูกละเลยถูกมองเป็นปัญหาสังคม
  2019-03-18 13:09
 • โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน ตีแผ่นโยบายพรรคการเมืองยังวนเวียนกับการแจกเงิน เน้นการศึกษาระบบแข่งขัน ขยายความไม่เท่าเทียม ไร้แนวคิดแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ผนึกกำลัง 30 องค์กรจี้พรรคการเมือง “อย่าทิ้งเด็กเยาวชนไว้ข้างหลัง” ชูประกาศนโยบายปกป้องเด็กจากปัจจัยเสี่ยง หนุนตั้งกองทุนเพื่ออิสระเด็กและเยาวชน
  2019-03-18 12:29
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานปี 62 “15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด” ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้น 5 เรื่องสำคัญ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การป้องกันควบคุมวัณโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
  2018-11-01 16:32
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมเร่งรัดงาน 5 ด้าน ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2018-09-21 18:57
 • รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 เร่งสานต่อภารกิจเดิม พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 20 ปี เน้นหนัก 5 งานสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต.ติดดาว การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมป้องกันวัณโรค
  2018-09-21 14:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ปีละ 10 คนใน 5 ปี สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2017-06-28 15:46
 • กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงา 10 นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
  2015-12-17 14:18
 • นพ.ปิยะสกล มอบ 8 นโยบายขับเคลื่อน สธ.แจงไม่เห็นมีความขัดแย้ง มีแต่เห็นต่าง ถ้านำมารวมกัน น่าจะทำให้เกิดความสำเร็จ พร้อมตั้งอดีต ขรก.สธ.เกษียณเป็นทีมงาน แจงไม่มีเวลาฮันนีมูน จึงต้องใช้ทีมงานรู้งาน ระบุใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะไปรับฟังแต่ละหน่วยงาน ว่าทำอะไร กำลังจะทำอะไร และทำแล้วมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร เผย ไม่ได้ขอมา แต่เมื่อมาแล้วจะทำให้ดีที่สุด
  2015-08-24 12:40
 • เปิดนโยบายด้านสาธารณสุข รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการสุขภาพระดับเขต เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาด แก้ปัญแม่วัยุร่น กำกับปัญหาอุ้มบุญ ปลูกถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์
  2014-09-14 15:32