บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดระบบดูแลมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน โดยร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการมาตรฐาน การผลิตเครื่องมือแพทย์ ต้องผ่านมาตรฐานไอเอสโอ 10485 ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีการแพทย์ และร่วมกับ สมศ. สร้างหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ผลิตบุคลากรสายอาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องแพทย์เป็นการเฉพาะครั้งแรกในประเทศ คาดจะเปิดรับรุ่นแรกปีหน้า นำร่องวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่   
  2016-06-18 11:02
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมผู้ประกอบการคลินิกทั่ว กทม.ให้ร่วมสร้างความเชื่อมั่นและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกฎหมายวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ชี้แพทย์ต้องประจำการที่คลินิกตลอดเวลา ห้ามเดินสายรักษาที่อื่น เผยในรอบ 6 เดือน ปี 2559 ได้รับเรื่องร้องเรียน 205 เรื่องดำเนินคดีไปแล้ว 16 ราย ส่วนใหญ่ ลักลอบเปิดคลินิก และใช้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์รักษา
  2016-06-10 11:56
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ จะเข้า สนช. 16 มิ.ย.นี้  ระบุกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และเอกชน ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีบริการป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย เข้มโฆษณาทั้งภาพ เสียง ข้อความ เพิ่มบทลงโทษหนักขึ้น เช่น เปิดสถานพยาบาลเถื่อน จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
  2016-06-08 10:36
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งทบทวนภารกิจ ปรับยุทธศาสตร์ทิศทางการทำงาน ปี 60-69 มุ่งสร้างมาตรฐานบริการสุขภาพทั้งระบบ คุ้มครองความปลอดภัย พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประชาชน เยาวชนมีความรู้ และมีทักษะชีวิตปลอดภัย
  2016-05-27 13:15
 • สบส.เผยข้อร้องเรียนคลินิกและคลินิกเครือข่ายประกันสังคมที่พบบ่อย คือ ใช้คนที่ไม่ใช่แพทย์มารักษา และปัญหาโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง กำชับทุกแห่งเข้มมาตรฐานทั้งบุคลากรวิชาชีพที่ให้บริการ เครื่องมือ สถานที่ ระบบความปลอดภัย ไม่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ ส่งทีมตรวจทั้งก่อนและหลังได้รับอนุญาต และคลินิกทุกแห่งต้องส่งรายงานผลดำเนินการประจำปีทุกปี
  2016-05-18 16:27
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยสภา จัดทำร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ...ควบคุมมาตรฐานการใช้เซลล์จากมนุษย์ หรือสัตว์หรือพืช เพื่อบำบัดรักษาโรค งานทันตกรรม  การเสริมความงาม ทั้งสถานพยาบาลที่ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพ  ห้องปฏิบัติการ และธนาคารเซลล์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน จำคุกหัวโต ปรับหนัก ป้องกันการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง  เสนอครม.พิจารณา มิถุนายนนี้
  2016-05-12 16:21
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจสายตาคนไทย พบตาบอดกว่า 3 แสนคน สาเหตุอันดับ 1 เกือบร้อยละ 70 เกิดมาจากต้อกระจก เร่งป้องกัน อบรม อสม. 250,000 คน ให้เชี่ยวชาญในการใช้ “แผนอักษรตัวอี” ตรวจค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติสายตาในชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย เพื่อนำเข้าสู่ระบบรักษาทันการ เน้นหนักใน 2 กลุ่มใหญ่พิเศษเสี่ยงเกิดตาบอดรวม 13 ล้านคน คือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  2016-05-11 21:21
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบโรงพยาบาลเดชา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายสถานพยาบาลกำหนด มีบุคลากรทางการแพทย์น้อย ผู้รับบริการมีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย จึงสั่งปิดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตามที่ขออนุญาตไว้ โดยจะมีผลเมื่อโรงพยาบาลเดชาได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนผู้ป่วยสิทธิต่างๆ ทั้ง 3 สิทธิ ได้ประสานงานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ขอให้ทุกคนวางใจได้
  2016-05-11 19:56
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับยุทธศาสตร์การทำงานกรมฯช่วง 10 ปี พ.ศ.2560-2569 ให้เป็นหน่วยงานอ้างอิงทางวิชาการ ทำหน้าที่ประกันคุณภาพมาตรฐานสถานบริการ คุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้น เล็งสร้างชุดตรวจวัดสุขภาพประชาชน ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชาชนเป็นตัววัดผลงาน เผยขณะนี้ปัญหาสุขภาพคนไทยเกิดจากโรคเอ็นซีดีอันดับ 1 สูญงบสูงถึงร้อยละ70 มีอัตราการป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุด แสนละ 15,720 คนในปี 2557 นำโด่งโรคติดเชื้อ และการบาดเจ็บ 3-15 เท่าตัว
  2016-05-11 14:14
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเจ้าหน้าที่กองโรคโรคศิลปะ ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีหนูชุกชุมมาก ย้ำให้ทุกโรงพยาบาลเคร่งมาตรฐานความสะอาด เป็นเขตปลอด 4 สัตว์และแมลงนำโรคทุกชนิด หากแห่งใดปล่อยให้สกปรก อาจระงับบริการชั่วคราว 
  2016-05-10 14:08
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอบรมครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล สนองกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เชื่อมต่อกับสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพแม่-เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การใช้ยาที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบการรักษาทางไกลในสุขศาลาฯ สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย     
  2016-04-25 15:33
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมแนวทางการสนับสนุนสถาบันศึกษา ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ ด้านการแพทย์วางยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก ดึงเศรษฐกิจเข้าไทย ปี 59 นี้ผลักดันสถาบันการศึกษา เปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรพันธุ์ใหม่ สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ ชี้ในปี 2556 ไทยมีรายได้จากการจัดประชุมกว่า 8 หมื่นกว่าล้านบาท โดยไทยติดอันดับ 29 ของโลกและอันดับ 7 เอเชีย กรุงเทพครอบอันดับ 4 เมืองหลวงการประชุม 93 ครั้ง
  2016-04-21 10:02

Pages