ประกันสังคม

 •  
  2012-10-04 11:26
 •   นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวถึงแนวคิดประกันสังคมถ้วนหน้าที่ให้ประชาชนและแรงงานนอกระบบจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร่วมกับรัฐบาลฝ่ายละ 550 บาทต่อเดือน และได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีว่า เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ แต่ไม่เห็นด้วยหากจะตั้งกองทุนประกันสังคมอีก 1 กองทุน เพราะแรงงานนอกระบบไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายเงินสมทบเดือนละ 550 บาท
  2012-09-25 14:16
 •   กรุงเทพฯ : นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เปิดเผยว่า อยาก ให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานปรับ ปรุงระบบประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเป็น 5 กรณี ได้แก่ ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ อีก 2 กรณีคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้ไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากการรักษาพยาบาลครอบคลุมมากกว่าประกันสังคม โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555
  2012-09-25 13:43
 • กมธ.แรงงานร่วมกับสสส.และภาคเครือข่าย หาทางคปลดล็อคข้อจำกัดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติลดความเหลื่อมล้ำ พบตัวเลขแรงงาน 2 ล้านคน มีประกันสังคมแค่ 1 ใน 10  แถมได้รับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมเพราะไม่กล้าเรียกร้อง เข้าไม่ถึงข้อมูล
  2012-09-22 10:09
 •   วันนี้ ( 21 ก.ย.) ที่อาคารรัฐสภา เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ Migrant working group (MWG) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการ การแรงงาน สภาผู้แทนราษฏร มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และคณะทำงานพัฒนารูปแบบกลไกการเข้าถึงนโยบายหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ปลดล็อคข้อจำกัดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ ทิศทางที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยก่อนเริ่มงานเสวนาวิชาการได้มีการนำเสนอสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ กับการประกันสังคม
  2012-09-21 15:14
 • หลังจากได้อ่านคำสัมภาษณ์ที่นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในคอลัมน์ฟื้นฝอย หน้าสังคม - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าสถานการณ์ด้านหนี้สินของนายจ้างที่ไม่ยอมนำเงินสมทบในส่วนของตนมาส่งกับสำนักงานประกันสังคมมีมากถึง 31,600 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,918 ล้านบาท แต่ทวงหนี้คืนมาได้เพียงกว่า 200 ล้านบาท
  2012-08-30 09:25
 • มีเสียงเรียกร้องมานาเป็นนับสิบปี ให้เปลี่ยนสถานะสำนักงานประกันสังคม ไม่ให้เป็นส่วนราชการ แต่ให้เป็นองค์กรมหาชน รวมทั้งปรับโครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคม ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ไม่เคยได้รับความสนใจจากรัฐบาลที่ผ่านๆมา ส่อแสดงว่านักการเมืองและข้าราชการยังต้องการควบคุมการประกันสังคม ซึ่งมีกองทุนมหาศาล
  2012-08-29 10:17
 •  
  2012-06-08 21:31
 •   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่โรงแรมริชมอนด์ ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จัดเสวนา "ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว" โดย นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ที่ปรึกษาภาคีวิชาชีพหมออนามัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากอันตรายของมะเร็งปากมดลูก สปสช. จึงเน้นการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการเกิดโรค ในปี 2554 สปสช.มีโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านรายพบว่า สาวโรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่ทำงานตั้งแต่อายุน้อย และงานหนัก มีแฟนเร็วขึ้น โอกาสเสี่ยงก็มีมากกว่าคนทั่วไป
  2012-06-07 08:25
 • ขณะที่รัฐบาลพยายามโปรโมตว่าจะให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยเริ่มจากนโยบายให้ 3 กองทุนสุขภาพ เพิ่มบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่าเทียมกันทุกสิทธิ ทั้ง 3 กองทุนยังมีเป้าหมายจะขยายระบบบริการสุขภาพไปสู่โรคอื่น ๆ การผลักดันเพื่อนำไปสู่สิทธิการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันสำหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของทั้ง 3 กองทุน ถือเป็นแนวคิดที่ดี หากแต่เรื่อง "ความเท่าเทียม" จำเป็นต้องพิจารณาในหลายแง่มุมด้วย
  2012-06-07 08:16
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินขอยื้อขอเวลา 2 สัปดาห์ พิจารณาส่งศาลตีความเลิกเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนในส่วนสัวัสดิการสุขภาพ
  2012-06-01 15:06
 •   ที่ประชุมร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย สปสช. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสวัสดิการข้าราชการ เมื่อวันที่22 พ.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) และโรคไตวาย มาตรฐานเดียว แต่ยังมีชุดสิทธิประโยชน์ไม่ตรงกัน จึงมีมติให้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง
  2012-05-23 08:40

Pages