ประชุมวิชาการ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61
  2018-03-01 21:44
 • กระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานศึกษาวิจัยรวม 1,068 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น109 เรื่อง
  2016-09-09 07:38
 • ประชุมวิชาการ สธ.ปี 59 ผลงานวิชาการ 1,068 เรื่อง พร้อมมอบรางวัลชัยนาทนเรนทร 5 ราย และผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น ชมเชยประจำปี 2558 จำนวน 6 ผลงาน
  2016-09-08 22:41
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” เน้นนวตกรรมใหม่ทางการแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง คู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาล สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วย
  2016-09-08 22:33
 • เลขารัฐมนตรีสาธารณสุขติงหน่วยงาน สธ.จัดเลี้ยงเกษียณ/ประชุมวิชาการ วิลิศมาหราอลังการเกินพอดี เผยแจ้งหมอปิยะสกลแล้ว ปีหน้าเอาจริงขอให้เบาๆ ลง
  2016-09-02 10:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาทั่วประเทศ นำเสนอผลงานศึกษาวิจัยรวม 1,025 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปีนี้ 112 เรื่อง หลังจากนั้นจะตัดสินสุดยอดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมปีหน้า
  2015-09-17 12:55
 • รมว.สธ.เร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ให้บรรลุเป้าหมาย 13 ข้อ สู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ปรับตัวสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพไทย รองรับประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ 
  2015-09-14 17:40
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 ในแนวคิด “จุดเปลี่ยนสุขภาพไทย...หลังปี 2015” ที่ จ.ชลบุรี 14-16 ก.ย. นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์จากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 1,025 เรื่อง นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
  2015-09-13 15:09
 • ,
  นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 จัดเป็นครั้งที่ 22  ในหัวข้อ "สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข" โดยมี ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.57
  2014-09-11 20:37
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน
  2014-09-11 19:24
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในแนวคิด “สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนนี้ สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนแบบมืออาชีพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 9 สาขาจากพื้นที่ทั่วประเทศ 700 เรื่อง
  2014-09-07 19:39
 • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ  และสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (สสมส.
  2013-08-06 18:31