ประนอม คำเที่ยง

 • “หมอศักดิ์ชัย” ยก “กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่” มีท้องถิ่นร่วมหนุนสมัชชาสุขภาพ กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเทศเดินมาถูกทาง ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วม กลไกเสริมระบบภาครัฐ พร้อม ช่วยสร้างระบบดูผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ    
  2016-12-27 09:46
 • สธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแกนนำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็ง นำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ที่ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ในปี 2573
  2016-12-21 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติคืนสิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุขกลุ่มคนจีนโพ้นทะเล หลังได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยจำนวน 38,267 คน พร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการ เร่งตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลข 13 หลักของกระทรวงศึกษาขึ้นต้นด้วยตัว G เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเด็กไร้สถานะที่ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขแล้ว และกลุ่มเด็กต่างชาติที่มีพาสปอร์ต หรือเดินทางไปกลับข้ามแดน
  2016-12-20 13:03
 • กระทรวงสาธารณสุขเปิดวอร์รูม และประชุมทางไกลผ่านวิดีโอกับจังหวัดที่เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ กำชับดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ รัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษา ล่าสุด ณ เวลา 11.00 น. เบื้องต้น ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษา 35 คน เสียชีวิต 4 ราย พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่ง
  2016-08-12 14:40
 • คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมออกประกาศกำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ปฏิบัติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ พร้อมให้คณะอนุกรรมการบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาล เร่งหาข้อสรุปราคากลางร่วมกับ รพ.เอกชน
  2016-05-18 15:28
 • กทม.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตอาจจะมีการปรับเบอร์โทรสายด่วน 1669 สำหรับทั่วประเทศ และ กทม. 2 เบอร์ 1649, 1555 รวมเป็นเบอร์เดียว
  2016-05-17 14:46
 • มูลนิธิโรคไต เผยผลสำเร็จ “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ” สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยถึง 618 ราย ภายใน 1 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการจัดหาผู้บริจาคไตเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนไตจำนวนมาก 
  2016-05-14 13:50
 • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งแพทย์กว่า 1,000 คนในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลับทำงานในภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดโครงการมีแพทย์ลาออกร้อยละ 18 จับมือกระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชนย้ำรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ
  2016-05-12 08:17
 • กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับ กทม. โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกลาโหม ตำรวจ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ กทม.รองรับประชากรกว่า 15 ล้านคน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็วภายใน 10 นาที แบ่งการทำงานเป็น 9 โซน นำเทคโนโลยีมาช่วย ขอความร่วมมือประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 ทั่วประเทศ ส่วน กทม.โทรได้ 2 เบอร์คือ 1669 และ 1646 
  2016-05-04 22:20
 • หมอประนอม เผย ลำสนธิโมเดล ถือเป็นต้นแบบที่กระทรวงสาธารณสุข กำลังนำไปขยายผลให้เกิดขึ้นในทุกๆ ตำบล ในประเทศไทย หลังประสบผลสำเร็จทั้งการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการผสานความร่วมมือระหว่าง อบต. รพ. รพ.สต.และชุมชน
  2016-04-18 21:51
 • “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน” ถือเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น สำหรับ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น “ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” ที่มี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน
  2016-04-18 21:28
 • สธ.เผยมีผู้บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลช่วงสงกรานต์แล้ว 3,800 กว่าคน ชี้ขากลับจากฉลอง เสี่ยง ง่วงแล้วขับ และขับรถเร็ว เตรียมโรงพยาบาลทั่วประเทศ รับมือตลอด 24 ชั่วโมง
  2016-04-17 13:54

Pages