ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

 • คกก.กำลังคนด้านสุขภาพเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต เสนอให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิ ขับเคลื่อน ‘ทีมหมอครอบครัว’ ทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ
  2017-04-05 13:11
 • ที่ประชุม คจ.สช. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปลายปีนี้ รวม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ และมาตรฐานน้ำดื่มที่ปลอดภัย พร้อมนำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของยูเอ็นมาร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
  2016-10-07 11:45
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือกับ เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมเครือข่ายนักวิชาการของสถาบันการศึกษาในเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและนำไปสู่ประชาชนมีระบบบริการสุขภาพที่ดี
  2015-12-17 13:41
 • เมื่อวันที่ 13 ส.ค.58 ที่ จ.นครนายก สปสช.เขต 4 สระบุรี ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบบริหารจัดการตามตัวชี้วัดงบเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2558 (QOF) และการนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จากกลไกการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557-2558 โดยมีผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิจาก สสจ. สสอ.หน่วยบริการ  รพสต. ในพื้นที่นำร่อง 10 แห่ง และภาคเอกชน 1 แห่งใน 8 จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมกว่า 50 คน
  2015-08-14 11:33
 • “หมอประสิทธิ์ชัย” วิเคราะห์นโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” 6 เดือนจัดตั้งทีมครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมดันต่อพื้นที่ กทม.และเมืองใหญ่ อุดช่องว่างการเข้าถึง พร้อมเดินหน้านโยบาย เน้นให้ความสำคัญต่อทุกคนในทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. และชุมชน ตามบริบทสังคมไทย เชื่อเป็นนโยบายยั่งยืน เหตุประชาชนได้ประโยชน์ แจงวัตถุประสงค์หมออนามัยทำคลิปวิดิโอหมอครอบครัว เพื่อให้เห็นผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  2015-06-20 13:29
 • จากประสบการณ์ 5-6 ปี ของการดำเนินงาน “ทีมหมอครอบครัว” ที่ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี จนเป็นที่ยอมรับและได้มีการขยายรูปแบบการจัดตั้งทีมหมอครอบครัวไปยังจังหวัดอื่นๆ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการ รพ.แก่งคอย กล่าวว่า จุดเริ่มต้น “ทีมหมอครอบครัว” ที่นี่ เกิดจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากภายหลังจากที่รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและออก รพ.ไปแล้ว มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องกลับเข้ารักษาที่ รพ. ใหม่ และวนอยู่อย่างนี้ ส่วนใหญ่มาจากแผลกดทับและภาวะโรคที่ลุกลาม ซึ่งจากการติดดตามของเจ้าหน้าที่ รพ. พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดการดูแลต่อเนื่อง คนในครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย         
  2015-03-03 12:39
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 หนุนชุมชนเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ พร้อมผลักดันมติไปสู่นโยบายสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่รวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเร่งดำเนินการควบคู่กับการปฏิรูปประเทศ
  2014-06-18 20:07