ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

 • "หลักการคือเมื่อคุณมีทุนมนุษย์ คุณต้องรักษาเขา เวลาเจ็บป่วยเรามี Fast Track ให้ ทีนี้กลับมาที่กรอบของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผมคิดว่าเรื่อง Identification มีความจำเป็น แต่คนที่ออกบัตรแสดงตัวได้ดีที่สุดคือสภาวิชาชีพ แล้วไปจัดการเรื่องความร่วมมือในการให้บริการในแต่ละจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน”
  2019-07-19 20:41
 • กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.เสนอออกกฎหมาย ตั้ง 3 กลไกบูรณาการนโยบายเขตสุขภาพ 1.คกก.กำหนดนโยบายสุขภาพชาติ กำหนดทิศทางระดับประเทศอย่างเป็นเอกภาพ 2.คกก.สุขภาพเขต เพื่อหาข้อตกลงงบ กำลังคน ร่วมระดับเขตระหว่างกองทุนสุขภาพและ รพ. โดยให้มี อนุ กก.บริหารการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ และ อนุ กก.จัดบริการสุขภาพ 3.คกก.ส่งเสริมป้องกันโรคระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการระหว่างท้องถิ่นและประชาชน
  2015-05-13 13:06
 • กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.มีมติตัดข้อความ "โดยมีการกำกับควบคุมราคายา ค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ" ออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามข้อเสนอของ ‘ประภาศรี’ กมธ.และปธ.กลุ่ม รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล และให้เปลี่ยนเป็นใช้ "ให้มีการพัฒนากลไกการกำกับดูแลระบบสุขภาพในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็นธรรมที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม" แทน
  2015-05-13 11:06
 • เครือข่ายจับตาปฏิรูปสธ. ยื่นหนังสือกมธ.ปฏิรุปสาธารณสุข ค้านข้อเสนอปฏิรูประบบระบบบริหารสาธารณสุข ชี้เป็นข้อเสนอที่ตั้งธงล่วงหน้า ขาดการศึกษา ไม่มีข้อมูลอ้างอิง และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เป็นการรวบอำนาจไว้ส่วนกลาง สวนทางทิศทางปฏิรูปประเทศที่ต้องการกระจายอำนาจ เรียกร้องถอนวาระออกก่อน ด้านเลขานุการกมธ.แจงไม่ถอนวาระออก ยันพิจารณารอบคอบ
  2015-03-24 14:57