ปรีดา คงแป้น

 • สรรพากรรีดภาษีภาคประชาชน พบหลายแห่งเตรียมล้มละลายหลังโดนแจ้งภาษีอ่วมหลักล้าน ร้องกระทรวงคลังเร่งหาทางออก หยุดภาษีไม่เป็นธรรม ตีความเยี่ยงธุรกิจ ยืนยันไม่มีกำไรจากโครงการช่วยเหลือสังคม
  2019-03-22 23:34
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบาย “เพิ่มกิจกรรมทางกาย-พัฒนาพื้นที่เล่น-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-การจัดการขยะมูลฝอย” เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พร้อมสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  2017-12-22 17:27
 • เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เดินหน้า 4 วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อในเชิงนโยบาย พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
  2016-12-25 16:47
 •   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นางปรีดา คงแป้น ผู้ประสานงานมูลนิธิชุมชนไท เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลให้หันมาสนใจกลุ่มคนไทยไร้สัญชาติ ซึ่งไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิสวัสดิการใดๆ ทั้งๆ ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยมานานว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ตัวแทนกลุ่มชาวเลประมาณ 30 คน จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ที่เห็นชอบหลักการแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปปฏิบัติ
  2012-11-12 11:47
 • ชาวเลไร้สิทธิ เอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ เหตุไม่มีเงินจ่าย ต้องดาวน์ศพผ่อนทีหลัง
  2012-11-11 11:47