ปลอดประสพ สุรัสวดี

 • นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขสำหรับโรคเอดส์ให้กับเครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวี จากกองทุนโลก (Global Fund) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งกองทุนโลกได้ให้งบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีประเทศไทยได้รับงบประมาณจากกองทุนโลกอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท แต่ปัจจุบันระยะเวลาของโครงการที่ไทยทำกับกองทุนโลกกำลังจะสิ้นสุด และจะต้องเสนอโครงการต่อ แต่กังวลว่ากองทุนโลกจะให้งบประมาณแก่ประเทศที่มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับปานกลางน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้รับงบประมาณต่อ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ หากไม่ได้รับงบฯ ก็จ
  2013-06-23 08:52
 • รองนายกฯ ปลอดประสพเป็นประธานประชุม คกก.แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 57-59 เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อมเห็นชอบมาตรการหยุดปัญหาเอดส์ของไทย
  2013-06-06 08:31
 • คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหนังสือลงวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาถึง กิตติรัตน์ ณ ระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และ ปลอดประสพสุรัสวดีประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อเสนอ"ทางเลือก"เชิงนโยบาย เพื่อป้องกันผลกระทบจากการผูกขาดยาเชิงพาณิชย์
  2012-12-24 09:40
 • เสมือนหนึ่งว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมากระบวนการ "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"ดอกผลผลิบานบนรากฐานที่แข็งแกร่ง ทว่าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อวันที่18 ธ.ค.ที่ผ่านมากลับพบความ "สั่นคลอน"แทรกสอดอยู่ในรายละเอียด
  2012-12-19 11:53