ปัญญา เสกสรรค์

  • รพ.ศรีนครินทร์ ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรักษามะเร็งด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) เม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งแรกในภาคอีสาน 
    2017-01-31 21:42
  • มติชน - ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการพัฒนาบริบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก" เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ร้อยละ 80 ของโรคมะเร็งเด็กเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยา ทางสมาคมโลหิตวิทยาฯจึงร่วมกับชมรมมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเด็กให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ก็ตาม ด้วยการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการมายชายล์ดแมทเทอรส์ (My Child Matters) เป็นระยะเวลา 3 ปี
    2013-11-18 11:12