ป้องกันโรค

 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค มีมติ 4 ข้อ 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การบริหารจัดการวัคซีน 3.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ 4.ระบบบริการปฐมภูมิ บูรณาการหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นหลัก
  2018-06-09 11:47
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามความร่วมมือการใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ กทม.ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการดำเนินงานของประเทศ
  2018-06-06 12:09
 • WHO จับมือ สสส.ขยายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561-2563 ในเวทีสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 71 เล็งเห็นศักยภาพ สสส.และภาคี ขับเคลื่อนวาระนโยบายสุขภาพโลก เตรียมรุกสร้างเครือข่ายทั่วโลกใน 6 ประเด็น เน้นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากกลุ่มโรค NCDs
  2018-05-25 14:02
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (สสจ.น่าน) ร่วมบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้ ควบคู่กับการระดมประสบการณ์ในพื้นที่และภูมิปัญญาของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย
  2018-04-24 14:54
 • รมว.สธ.เผยไทยตั้งเป้าเป็นประเทศชั้นนำ 1 ใน 3 ของเอเชียด้านการป้องกันควบคุมโรคภายในปี 2579 โดยไทยมีระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพที่ครบวงจร ตรวจจับรวดเร็ว รายงานแบบเรียลไทม์ ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการแพร่กระจายโรค ขณะที่งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อนั้น ในปี 2017 องค์การอนามัยโลกประเมินไทยมีผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นอันดับ 3 ของโลก ร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
  2018-03-19 13:19
 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผย ผลงานเด่น อสต.ภูเก็ต ช่วยคัดกรองสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ ส่งผลเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ยกเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนงานสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พร้อมบรรจุในแผนยุทธศาสตร์แรงงานข้ามชาติของจังหวัด พร้อมแนะรัฐต้องให้ความสำคัญ อสต. จัดระบบสนับสนุนพร้อมมอบขวัญกำลังใจเช่นเดียวกับ อสม.
  2018-02-24 12:13
 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ แม่สอด เสนอรัฐ ดึง “แรงงานข้ามชาติ” ร่วมเป็น อสต.เพิ่ม หลังบทบาทแกนนำสุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาติได้ผลดี ทั้งค้นหา ติดตามผู้ป่วย และควบคุมโรค พร้อมแนะจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจหนุน อสต.ทำงานต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อระบบสาธารณสุขประเทศ
  2018-01-15 14:44
 • สวรส.จับมือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กทม. หนุนวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ กทม. พร้อมผนึก ตั้งเป้าคนกรุงเข้าถึงบริการคุณภาพ-รอบรู้เรื่องสุขภาพ-มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดโรคที่เกิดจากการป้องกันได้
  2018-01-12 10:44
 • “หมอธีระ” ห่วงข้อแนะนำเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ใช้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ชี้ผิดวัตถุประสงค์รับบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อ 11 รพ. หวั่นกระทบต่อศรัทธาโครงการและบุคลากรสาธารณสุข พร้อมระบุงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รัฐจัดสรรน้อยเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นคนละประเด็น
  2018-01-04 15:35
 • รพ.แม่สอด เผย อสต.แม่สอดกลไกสำคัญเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคประสบผลสำเร็จ เน้นกลยุทธ์ดูแลคนต่างชาติในชุมชนด้วยกัน ระบุหากขาด อสต. หวั่นทำโรคระบาดเพิ่มขึ้น หนุน สธ.ตั้งเขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ กำหนดบทบาท อสต. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรุกงาน อสต.ต่อเนื่อง
  2017-12-26 16:35
 • เขตสุขภาพที่ 5 รุกงาน อสต.สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ เผยจังหวัดสมุทรสาครมี อสต. 2,300 คน ดูแลคนต่างด้าวในพื้นที่ราว 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ สนับสนุนทั้งการจัดอบรม กระเป๋ายา บัตร อสต. เกียรติบัตร และจักรยานเพื่อทำงานในชุมชน เผยผลงานเยี่ยม เพิ่มการฝากครรภ์ ช่วยลดปัญหาทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อย ติดเชื้อได้
  2017-12-17 10:22
 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผยหลัง 15 ปี รุกสร้างเครือข่าย อสต.มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ช่วยงานสร้างสุขภาพชุมชน ไร้ค่าตอบแทน แนะรัฐต้องมีนโยบายหนุน สร้างความภาคภูมิใจให้คนทำงาน ทั้งส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค พร้อมเผยขับเคลื่อนต่อผ่านสมัชชาสุขภาพ
  2017-12-14 21:01

Pages