ป้องกันโรค

 • สสส.เปิดผลงานปี 59 สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2,401 โครงการ มีผู้รับทุนหน้าใหม่เกือบ 3,000ราย/องค์กร ชูผลงานเด่น 4 ด้าน พัฒนาขยายพื้นที่สุขภาวะเกือบหมื่นแห่งทั่วไทย ผจก.สสส. ย้ำยึดมั่นหลักบริหาร มืออาชีพ-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ และ “สานพลังทุกภาคส่วนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง” ปักธง ปี 2560 เร่งเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน พัฒนานักสร้างสุขภาพเชิงสถาบัน-จัดการปัญหาเหล้าบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงด้วยมาตรการทางสังคมเสริมกฏหมาย-ขยายพื้นที่และองค์กรสุขภาวะผ่านเขตสุขภาพ
  2017-03-26 20:13
 • บอร์ด สปสช.บูรณาการทุกหน่วยงาน เดินหน้าสิทธิประโยชน์ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ควบคู่สิทธิประโยชน์รักษาต่อเนื่องปีที่ 15 มุ่งลดอัตราเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ เผย ปี 60 บอร์ด สปสช.จัดสรรงบ 301.88 บาทต่อประชาชนไทยทุกสิทธิ 65.5 ล้านคน ดูแลครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัยทั่วประเทศ
  2017-03-06 10:27
 • เลขาธิการประกันสังคม ระบุ สปส.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค-ทันตกรรม” มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.2560
  2016-12-27 19:50
 • ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เผย สปสช.ตั้งคณะทำงานประสานเครือข่ายและเอ็นจีโอด้านเอดส์ เร่งรุกงานส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี 2560 หลังการดำเนินงานปี 2559 สะดุดจากผลสอบ คตร.ทำ สปสช.โอนงบป้องกันให้หน่วยบริการทำงานแทน แต่ภาระงานรักษาผู้ป่วยล้น ส่งผลงานป้องกันเอดส์ไม่คืบ พร้อมระบุ หลัง รมว.สาธารณสุข ออกประกาศหลักเกณฑ์ใช้จ่ายงบบัตรทอง ตาม ม.44 ช่วยปลดล็อก ให้เครือข่ายและเอ็นจีโอเอดส์ร่วมทำงานสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2016-11-03 14:34
 • งานวิจัย สวรส. ระบุ “บทเรียนกระจายอำนาจ 15 ปี ท้องถิ่นทำงานส่งเสริมป้องกันได้ดี ขณะที่ข้อจำกัดการรักษาพยาบาลและส่วนร่วมจากนโยบายยังมีอยู่ พร้อมชี้ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเหมาะกับท้องถิ่นมีโอกาสสำเร็จ ทั้งนี้ เสนอส่งมอบงานวิจัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุขฯ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
  2016-10-27 15:42
 • นายกสมาคมโรคเบาหวาน ระบุ ไทยควบคุมเบาหวานในเกณฑ์ดีแต่จำเป็นต้องให้ความรู้ผู้ป่วยมากขึ้น ยืนยันยาบัญชียาหลักควบคู่การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมช่วยคนไข้ได้
  2016-10-25 16:53
 • นายก อบต.ดอนหญ้านางชี้ ประกาศ กกถ. ไม่ได้ตัดช่องอุดหนุนบริการสาธารณะด้านการศึกษา-สาธารณสุข แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนด
  2016-07-13 17:18
 • บอร์ด สปสช.ออกประกาศขอบเขตบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 เพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติให้ รพ. ขณะที่ประชาชนรับทราบถึงการบริการคัดกรองความเสี่ยง และการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
  2016-07-10 10:18
 • เตรียมเสนอ สภา กทม.อนุมัติตั้ง “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.” 8 มิ.ย.นี้ เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดึงประชาชนมีส่วนร่วม หลัง คกก.วิสามัญศึกษาฯ สรุปผลศึกษาไม่ซ้ำซ้อน จัดตั้งได้ คาดเริ่มงบปี 60 ประเดิมกองทุน 400 ล้านบาท สปสช.หนุน 250 ล้านบาท กทม.สมทบ 150 ล้านบาท 
  2016-06-03 20:34
 • เครือข่ายหมออนามัย ชงข้อเสนอ สปสช.ขอแยกงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคออกจาก รพช. โอนลงพื้นที่ตั้ง “กองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ” บริหารรูปแบบ คกก. กระจายงบให้ รพ.สต.รุกงาน หลังโอนผ่าน CUP งบไม่ถึง รพ.สต. แถมค้างท่อมาก ชี้ เลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ต้องผลักดันงานสุขภาพชุมชนต่อ เน้นให้ความสำคัญงานปฐมภูมิ 
  2016-04-27 19:28
 • ข้อเขียนจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ได้จากผลการวิจัยประเด็นการวางแผนเพื่อให้บริการด้านการควบคุมป้องกันโรคในเขตเมือง เพื่อรองรับกับสถานการณ์โรคติดต่อทั้งหลายที่มาพร้อมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี 2 ทางเลือกคือ การใช้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ หรือจะใช้ รพ.เป็นกลไกหลัก ทั้งสองแนวทางข้างต้นนั้น นพ.ธีระระบุว่า ภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ นี้ ทางเลือกต่างๆ ดังกล่าวแม้จะได้รับการนำไปพัฒนาเป็นนโยบาย และมาตรการได้จริง ก็อาจเป็นเพียงยาบรรเทาอาการ ที่ใช้ได้ผลเพียงระดับเดียว ดังนั้นสังคมเมืองยังจำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกใหม่ในชุมชนนอกเหนือไปจากสถานพยาบาลระดับต่างๆ ให้มามีส่วนเอี่ยวในการช่วยเหลือ และดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค หรือความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในอนาคต
  2016-03-13 16:33
 • สธ.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน-ปฎิรูปสาธารณสุข 8 คณะรองรับปฏิรูปประเทศไทย จัดทำและวางแผน 18 เดือน ก่อนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 61-65 ยึดแนวทาง 4+4 คือ ขับเคลื่อน 4 ด้าน บริการทั่วถึง ครอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพ สร้างหลักประกันสุขภาพ พร้อมลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ปฏิรูป 4 ด้าน ระบบบริการ ป้องกันโรค การเงินการคลัง และบริหารจัดการทั้งโครงสร้าง กำลังคน คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-02-10 15:37

Pages