ผศ.ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว** *มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์; **มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงลำดับที่ 7 ที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรโลกในปี 2016 ในแง่ของการสูญเสียปีสุขภาวะ (disability-adjusted life years)(1) การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อผู้ดื่ม ทั้งปัญหาสุขภาพจิต การบาดเจ็บ โรคตับแข็ง มะเร็ง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง(2) และผู้อื่น เช่น ความรุนแรง อาชญากรรมและอุบัติเหตุ(3) ทำให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(4)
    2021-02-19 20:23