ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

  • สปสช.จับมือสตง. ต่อยอดการตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลที่ร่วมมืออปท.ดำเนินการ สตง.เผยตรวจสอบการใช้จ่ายของสปสช.เป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ยกเป็นตัวอย่างความร่วมมือตรวจสอบของหน่วยงานราชการเพื่อกำกับการใช้งบประมาณตามระเบียบ เสนอกระจายการตรวจสอบในระดับพื้นที่ ให้สปสช.ทั้ง 13 เขต เชิญสตง.จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง
    2014-12-23 19:54
  • 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพยื่นหนังสือและหลักฐานให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานของ ผอ.อภ. หลังพฤติกรรมส่อทุจริต ทั้งการจัดสร้างโรงงานยารังสิตล่าช้า และเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่ทำผิดสัญญา การเช่าพื้นที่รพ.เอกชนของที่ปรึกษาเพื่อตั้งศูนย์ล้างไต ทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจของอภ. แถมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
    2014-08-07 17:59