ผู้สูงอายุ

 • กรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตร Training for Trainer ยกระดับมาตรฐานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) บริการด้วยใจสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุไทย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ในสัดส่วน Care manager 1 คน ต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 35 - 40 คน
  2016-12-13 22:19
 • พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เหล่าเสือโก้ก โอด ระเบียบการเบิกเงินดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตามนโยบาย สธ.ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เสนอให้ส่วนกลางจัดทำ “ชุดสิทธิประโยชน์” อะไรเบิกได้-ไม่ได้ ย้ำไม่ใช่หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซอยงบประมาณตามเกณฑ์ สตง.
  2016-11-26 07:53
 • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 17 หน่วยงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีลงนาม
  2016-11-23 13:07
 • , ,
  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช.ลงพื้นที่ดูงานความร่วมมือ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น รพ. และ รพ.สต.ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนางทองเลื่อน แก่นพันธ์ อายุ 85 ปี ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัวถึงบ้าน เพื่อลดภาระของครอบครัวและชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ที่ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2559
  2016-11-23 10:23
 • จ.อุบลราชธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น และการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ของเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงวัย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ ต.เหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก  
  2016-11-22 13:52
 • กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา รพ.อุทัยธานี สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น เตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยจังหวัดอุทัยธานีก้าวสู่สังคมมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 21
  2016-11-08 18:52
 • สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด” (Innovative Care for Dementia : Humanitude Care) ด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมได้รับความรู้และนำไปจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้
  2016-10-06 19:53
 • "นักวิชาการ-ภาคประชาชน" หนุนแนวคิดรัฐบาลตั้งกองทุนชราภาพดึงภาษีบาปดูแลผู้ป่วยระยะยาว ดึงทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมรับผิดชอบ ชงเก็บเงินสมทบวัยทำงาน 40-65 ปี หนุนท้องถิ่นและเอกชนเข้าร่วม แนะรัฐต้องออกกฎหมายตั้งคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
  2016-10-03 21:08
 • นสพ.ข่าวสด : คลังเร่งพิจารณาภาคบังคับตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องดูไม่ให้กระทบลูกจ้างเกินไปเนื่องจากเล็งเก็บเพิ่มกองทุนประกันสังคม เหตุเริ่มมีปัญหาเพราะเงินไหลเข้าน้อยลง พร้อมชงตั้งกองทุนคนชราเจียดเงินจากภาษีบาปมาอุ้ม
  2016-10-03 21:00
 • สสส.-มส.ผส.เผยผลวิจัยเตรียมรับมือสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ส่งเสริม “โรงเรียนผู้สูงอายุ”–“ไม่หยุดทำงาน” หางานที่เหมาะกับวัย เสริมศักยภาพการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพ แก้ปัญหาว้าเหว่ ยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมนำร่องนำชุดความรู้รับมือสังคมผู้สูงอายุสอดแทรกการเรียนการสอน ในเด็กมัธยม 5 โรงเรียนนำร่องใน จ.นครราชสีมา
  2016-10-03 17:13
 • แม้จะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่การดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและลูกหลานหรือญาติๆ ที่คอยดูแลผู้ป่วยก็สามารถทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาวะความเครียดและความอ่อนล้าให้กับผู้ดูแลได้อีกด้วย
  2016-10-02 14:00
 • TDRI เสนอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาวรับมือสังคมสูงวัย ให้ประชาชนอายุ 40-65 ปี ร่วมกันจ่ายเงินสมทบในแต่ละปี แนะส่งเสริมให้เกิดระบบการดูแลระยะท้ายที่บ้าน โดยให้เป็นทางเลือกของผู้ป่วย (ไม่บังคับ) หากผู้ป่วยต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัวในระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน ก็ควรมีทางเลือกการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพิ่มเติมในสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพของไทยด้วย ปัจจุบันทั้ง 3 สิทธิไม่ครอบคลุมการดูแลที่บ้าน
  2016-10-02 13:29

Pages