พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข

  • แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
    2015-07-07 15:54
  • “ปิ่น นันทะเสน” ชนะเลือกตั้งเป็น “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขคนใหม่” พร้อมคณะกรรมการบริหารยกทีมด้วย 765 คะแนน ชนะผู้แข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ” ได้รับ 673 คะแนน พร้อมเปิดใจ “ภูมิใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมออนามัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” เตรียมรับมอบส่งงานจากผู้บริหารชุดเดิม ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบสมาคม เน้นโปร่งใส ธรรมาภิบาล ผลักดันจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขใน 6 เดือน
    2015-06-13 11:59
  • รมช.สธ. เร่งควบคุมป้องกันปัญหาป่วยของประชาชนไทยจาก 5 โรคสำคัญ  ซึ่งขณะนี้ป่วยกว่า 11 ล้านคน คาดหากยอดป่วยถึง 18 ล้านคน จะสูญค่ารักษากว่าปีละ 3 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 56 นี้ ให้รพ.สต.ร่วมกับอสม.เร่งตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ได้กว่าร้อยละ 90 พร้อมเร่งผลักดัน“ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ คาดจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในเดือนมกราคม 2556
    2012-12-13 16:34