พรรณพิมล วิปุลากร

 • ไทยโพสต์ - แพทย์แนะสำรวจจิตใจตัวเองเครียดทางการเมืองหรือไม่ หากครบ 3 ข้อ หงุดหงิด นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน เข้าข่ายเครียดสะสม ย้ำโต้ตอบผ่านสื่อออนไลน์ยิ่งทำให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะขาดความยั้งคิด เตือนเกิดโรคร้าย ทั้งเครียดลงกระเพาะ ปวดหัว ความดัน โรคหัวใจ ต้องหาทางผ่อนคลายหันเข้าหาธรรมะ
  2013-11-14 13:08
 • ฐานเศรษฐกิจ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย ให้เลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 2 เรื่องคือ เลี่ยงผิงไฟในเต็นท์และการดื่มเหล้าคลายหนาว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด มีอันตราย เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย
  2013-11-07 20:30
 • แนวหน้า  - แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรง พยาบาลทั่วไปและจากกรมในสังกัดกว่า 200 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2013-11-07 09:43
 • สธ.เผยคกก.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบบทบาทภารกิจใหม่ของ สธ. การตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม. และการตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบองค์กรมหาชน
  2013-10-21 20:00
 • มติชน - ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ ตามมา ไม่เว้นแม้แต่ปัญหาครอบครัว ที่ผลพวงของปัญหาตกไปอยู่ที่ "เด็ก" ผ้าขาวที่รอการแตะแต้มจากผู้ใหญ่
  2013-09-30 10:01
 • สธ.ผนึกองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินเด็กปฐมวัยพัฒนาการผิดปกติ เตรียมผลักดันให้ทุกองค์กรในสังกัดใช้ เร่งแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก
  2013-08-27 07:08
 • พบเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าต่อปีมากถึง240,000คน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขาดการดูแลและสังเกตตั้งแต่เกิด กรมสุขภาพจิตจัดมือสาธารณุสขทั่วไปส่งเสริมพ่อแม่ และครอบครัวสังเกตพัฒนาการของลูก
  2013-08-13 07:40
 • เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กแอลดี (Learning Disabilities คือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ และทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการอ่าน พบว่าเด็กมีความยากลำบากในการอ่าน อ่านช้า และไม่ค่อยชอบอ่าน หนังสือทั่วไปจึงไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้ ล่าสุดแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และองค์กรเครือข่าย จึงจัดแถลงข่าว โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"ประจำปี 2556 ประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กแอลดีขึ้น ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  2013-07-24 10:11
 • สปสช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการดูแลพัฒนาการเด็กพิเศษ ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการ เน้นการดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และหน่วยบริการ ส่งเสริมการจัดบริการรัฐร่วมเอกชน ส่งเสริมจัดบริการในชุมชน ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วม ใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ด้านรมว.สธ.มอบสปสช.รายงานให้บอร์ดสปสช.รับทราบก่อนส่งมอบให้คณะอนุกก.ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคดำเนินการต่อไป โดยจะนำร่องในปีงบประมาณ 57 ในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน
  2013-07-13 09:46
 • วันนี้ (24 มิถุนายน 2556) ที่ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 10
  2013-06-25 07:34

Pages