พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งรณรงค์สร้างค่านิยม คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม ลดโรคอ้วน โรคเบาหวาน แนะผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ความหวานจากพืชธรรมชาติทดแทน เผยคนไทยกินหวานจัด เฉลี่ยคนละเกือบ 30 กิโลกรัมต่อปี สูงกว่าเกณฑ์องค์การอนามัยโลก 3 เท่าตัว 
  2015-09-29 16:44
 • ผลสำรวจพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ขณะที่อาเซียนเฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี ทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี ชี้ต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4 - 7 เท่า ส่งผลเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร ย้ำผู้ปกครองใส่ใจมื้อเช้าของลูก พร้อมเพิ่มนม 1 แก้วหลังอาหาร ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาเด็กวัยเรียน เพิ่มหุ่นสูง ร่างกายเติบโต สมวัย
  2015-05-14 20:22
 • กรมอนามัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน ทั้ง 9 ระบบ อาทิ ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการมูลฝอย ระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การประเมินรับรองคุณภาพตามระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2014-06-10 15:13
 • ปลัดสธ.เผยไทยมีขยะมากเกือบ 27 ล้านตัน ก่อปัญหาโรคอุจจาระร่วง  พบปีละกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ เสียชีวิตในปี 2556 จำนวน 13 ราย  เร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น การแยกทิ้งขยะตั้งแต่ครัวเรือน บังคับใช้กฎหมายจริงจัง โดยกรมอนามัยจะตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำจากแหล่งขยะในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค หากพบจะเสนอให้ฝังกลบและปรับเป็นพื้นที่สาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ และป้องกันปัญหาขยะพิษ ขยะติดเชื้อที่ทิ้งรวมขยะทั่วไป  เพื่อสร้างความปลอดภัยชุมชนพร้อมเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มค่าธรรมเนียมจัดการขยะ เพื่อใช้กำจัดและบำบัดอย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นสามารถเก็บได้เฉพาะค่าเก็บขนเท่านั้น
  2014-06-05 16:14
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะกินอาหารหน้าร้อนปลอดภัย เลี่ยงอาหารประเภทหอย แหล่งสะสม ขี้ปลาวาฬ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ปากชา แน่นหน้าอก พร้อมเตือนอันตรายจากแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารทะเล เน้นย้ำให้เลือกกินที่สด สะอาด และผ่านการปรุงสุกทุกครั้ง
  2014-03-25 19:58
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน เตือนเลี่ยงนำขวดน้ำพลาสติกมาใช้ซ้ำ เสี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย แนะหากจำเป็นต้องใช้ควรมีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี และหมั่นสังเกตลักษณะของขวด หากมีรอยชำรุด รั่ว แตกร้าว บุบ ไม่ควรนำมาใช้  พร้อมเน้นย้ำให้ดื่มน้ำที่สะอาดเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำ เป็นสื่อตามมา
  2014-03-14 19:32
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เผยคนไทยกินอาหารเค็มสูงเกินปริมาณกำหนดถึง 2 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเสี่ยงโรคไตวาย  ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 7,800 ราย แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดกินเค็มในอาหาร สำเร็จรูปแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป หวังเลี่ยงร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป
  2014-02-26 19:36
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ รณรงค์การเลือกซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สะอาด ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแนะประชาชนคุมเข้มการปรุงประกอบอาหารก่อนบริโภค วิธีการจัดการกับอาหาร และเมนูแนะนำของดัดแปลงจากของไหว้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
  2014-01-27 19:45
 • แถลงการณ์จากผู้บริหารระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.) สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนทั้งประเทศและพร้อมที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์สนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส
  2013-12-18 07:26
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนสุขภาพเขตด้านทันตสาธารณสุข ปี 2557 ผลสำรวจปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของคนไทยพบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันน้ำนมผุถึงร้อยละ 61 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81 เมื่ออายุ 5 ปี สำหรับฟันแท้ผุถึงร้อยละ 57 ผู้สูงอายุพบปัญหาการสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ โดยร้อยละ 92 พบสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ส่วนหนึ่งไม่มีฟันทั้งปากต้องใส่ฟันเทียม และพบปัญหาโรคในช่องปากทุกกลุ่มอายุ ทั้งฟันผุในกลุ่มเด็ก โรคปริทันต์ในกลุ่มผู้ใหญ่ และการสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึง
  2013-12-10 09:45
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด เพราะช่วงระยะ เวลาระหว่างอาหารเย็นถึงเช้า แม้จะเป็นช่วงที่นอนหลับ แต่ร่างกายก็ยังเผาผลาญสารอาหารตามปกติ หากเด็กไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง อ่อนเพลีย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ไม่มีสมาธิในการเรียนอาจถึงขั้นหน้ามืด เป็นลม และเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะอาจต้องพักการเรียนได้ เนื่องจากสมองได้รับน้ำตาลกลูโคสไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของวัยเรียนพบว่า เด็กวัยเรียนอายุ 6-11 ปี ไม่กินอาหารเช้าถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะนักเรียนหญิง อายุ 12-14 ปี ไม่กินอาหารเ
  2013-11-19 11:26
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำลด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร เพราะหากปล่อยไว้นานจะกลายเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อราที่สามารถ พบได้หลังน้ำลด ตามบริเวณพื้น ฝาผนัง วอลล์เปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน หมอน พรม รวมถึงตู้แช่อาหาร ตู้เย็น อาหารซอง และอาหารกระป๋อง จำเป็นต้องได้รับการล้างทำความสะอาดอย่างเร่งด่วน
  2013-10-22 10:17

Pages