พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่หนุนให้เด็กดื่มนมโคสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นรสจืด หวังลดพฤติกรรมติดหวาน ทั้งยังมีแคลเซียมที่ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
  2015-01-15 19:42
 • กรมอนามัย ห่วงสุขภาพเด็กไทย แนะครู ผู้ปกครอง เลี้ยงอาหารวันเด็ก คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารกล่อง เลี่ยงการปรุง ประกอบเก็บไว้นาน ควรเพิ่มผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู่ เป็นอาหารว่าง
  2015-01-10 17:04
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ลานเบียร์ที่เปิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมชี้เสียงดนตรีดังเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนใกล้เคียง จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินการตรวจสอบและควบคุมดูแลลานเบียร์สดอย่างเคร่งครัด
  2014-12-25 19:36
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง
  2014-12-19 18:16
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย อากาศหนาวทำสุขภาพแย่ คอแห้งบ่อย เสี่ยงป่วยเป็นหวัดง่าย แนะดื่มน้ำอุ่นช่วย พร้อมเน้นตรวจสอบความสะอาดก่อนดื่มเพื่อสร้างความมั่นใจ
  2014-12-18 11:47
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “Health Plaza” ศูนย์รวมของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เน้นบริการ 4 กลุ่มวัยได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ สู่มาตรฐานบริการที่ดีมีคุณภาพ (Better service) เพื่อพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยของประชาชนให้ดีขึ้น
  2014-12-02 17:34
 • รมช.สธ. เร่งผลักดันโรงพยาบาลทั้งรัฐ เอกชน เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน เพื่อให้เป็นสถานบริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เป็นต้นแบบชุมชนในการลดการเกิดก๊าชเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างสุขภาพดีลดการเจ็บป่วย
  2014-11-27 16:41
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนา “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2558” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ บทบาท แนวทางและกลไกที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานระดับเขต และฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงประชาชนทราบถึงกลไกการดำเนินงานที่จะช่วยคุ้มครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
  2014-11-26 19:18
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละกว่า 15 ล้านตัน ส่วนใหญ่มาจากเศษอาหารและอินทรีย์สาร โดยรีไซเคิลได้แค่ 1 ใน 4 แนะประชาชนยึดหลัก เก็บ กวาด เช็ดถู ล้าง คัดแยก พร้อมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปลุกกระแสสร้างความสะอาดในครัวเรือน ขยายสู่ชุมชน สร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
  2014-11-26 13:50
 • สธ. ประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานส้วมของประเทศไทย เผย 10 ปี ช่วยให้คนไทยได้ใช้ส้วมสาธารณะที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพิ่มร้อยละ 70 พร้อมจับมือเครือข่ายรณรงค์วันส้วมโลก เร่งสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานจำนวน 60 โรงเรียนทั่วประเทศ ตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2014-11-17 19:55
 • ส.ก.แนะกทม.เพิ่มอัตรากำลัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกทม.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและบริการให้มากขึ้น เสนอจัดจ้างเอกชนมาดูแลช่วยลดภาระ และจ้างลูกจ้างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอรองรับประชาชน เตรียมหารือฝ่ายบริหารวางกรอบกำหนดนโยบาย
  2014-11-14 19:59
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานที่ท่องเที่ยวจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรค และลดอุบัติภัยต่าง ๆ พร้อมข้อปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมกางเต็นท์พักแรม ให้ปลอดภัยจากการจุดไฟ ใช้น้ำแม่น้ำ-คลองกรอกใส่ขวด สธ.แนะต้องควบคุมดูแลสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรค
  2014-11-13 18:59

Pages