พรเทพ โชติชัยสุวัฒน

 • นับตั้งแต่ปี 2545 ที่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ประเทศไทยได้มีการเพิ่มการลงทุนด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ในปี 2545 ประเทศไทยได้ลงทุนด้านสุขภาพคิดเป็นสัดส่วน 10.7% ของงบประมาณทั้งหมด หรือ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร และเพิ่มขึ้นเป็น 222 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร ในปี 2559 หรือคิดเป็น 15.6% ของงบประมาณทั้งหมดในปีนั้น การลงทุนดังกล่าว สามารถลดภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลลงได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือจาก 7% ในปี 2545 เหลือเพียง 2.26% ในปี 2559
  2019-12-18 11:25
 • ควรทบทวนทิศทางนโยบายรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นในภาวะที่ประชาชนมีสิทธิ์ มีอำนาจที่จะสามารถการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เพื่อร่วมตัดสินใจ และติดตามผลงานโดยประชาชนอย่างแท้จริง แทนการคิดและกำหนดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  2018-09-27 21:30
 • ระบบสุขภาพของเบลเยี่ยม ยึดถือหลักการ การประกันสังคม ด้วยความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างคนรวย กับคนจน คนทั่วไป กับผู้ป่วย ปราศจากการเลือกปฏิบัติกับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เน้นหลักอิสระ มีกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคม มาร่วมจัดการกองทุน มี National Institute for Health and Disability Insurance บริหารกองทุนสุขภาพ  ทำหน้าที่ผู้ซื้อซึ่งมีกองทุนเดียวไม่มี 3 กองทุนแบบไทย ดำเนินการจ่ายให้ประชาชนในการเบิกคืนตามความจำเป็นของโรค ยา และระดับของรายได้
  2014-10-27 13:09
 • การปฏิรูปควรเน้นไปที่หลักการกระจายอำนาจที่ถูกต้อง ลดการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ ทั้งสธ. และสปสช. รวมไปถึงนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง ควรให้รพ.แต่ละแห่งที่พร้อมเป็นรพ.ในกำกับของรัฐ (Autonomous hospital) ตามแนวทางของ พ.ร.บ. องค์กรมหาชน พ.ศ. 2542 
  2014-05-05 08:19
 •   จากวิกฤตของกระทรวงสาธารณสุขอันเนื่องมาจาก นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ได้ประกาศใช้นโยบายการตัดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพื่อไปจ่ายตามภาระงาน(Pay Per Performance : P4P) ที่ดูเหมือนเกิดจากความโฉดเขลา มีมิจฉาทิฐิที่ขาดความเข้าถึง เข้าใจบุคลากรที่ทำงานในชนบท ว่าบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนนั้น นั่งๆ นอนๆรับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเฉยๆ และแกล้งทำเป็นสับสนระหว่างเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่จ่ายเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานอยู่ในชนบท และการจ่ายแบบP4P ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2013-05-10 08:19