พฤติกรรมสุขภาพ

  • นักวิชาการโลกร่วมย้ำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและประชากร เป็นหัวใจของการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อของทั้งโลก ผจก. สสส. เสนอบทเรียนการลดพฤติกรรมเสี่ยงในไทย บุหรี่ เหล้า อาหาร กิจกรรมทางกาย ใช้มิติสังคมวัฒนธรรมในการสื่อสารควบคู่การผลักดันนโยบาย
    2019-02-10 19:27