พลเมือง

  • บทความจาก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ที่ระบุถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างว่า ในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการปฏิรูป ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่จึงควรเชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบสุขภาพไทย ตามบทบาทหลัก 3 ด้าน ให้หลุดพ้นจากการถูกคุกคามจากทุนข้ามชาติ และการรวมศูนย์อำนาจ
    2015-04-29 20:48
  • สปสช. จับมือสถานีโทรทัศน์ ไทยทีพีบีเอส และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมจัดงานมหกรรม “รวมพลังพลเมือง ขับเคลื่อนสุขภาพ: ACTIVE CITIZEN” แสดงพลังภาคประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในการเข้ามีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเจตนารมณ์ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน   
    2015-03-30 16:08