พัฒนาการล่าช้า

  • เขตสุขภาพที่ 7 เผยแนวทางความสำเร็จผลงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กอันดับ 1 ของประเทศ ชี้ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ อบรมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย รพ.สต.ละ 2 คนต้องใช้เครื่องมือ DSPM คัดกรองพัฒนาการเด็กได้ รวมทั้งมีการติดตามการลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองอย่างเข้มข้น
    2018-01-16 14:05
  • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ พบล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30 % และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการศึกษาของเด็กไทย จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. จำนวน 40,000 คนทั่วประเทศ ด้วยคู่มือ เฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กทั่วไป และเด็กกลุ่มเสี่ยง มีความไวต่อการค้นหาพัฒนาการล่าช้าได้ถึงร้อยละ 94   
    2016-06-24 23:05