พัฒนาการเด็ก

 • กระทรวงสาธารณสุข เสริมทักษะทีม Child Project Manager ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพเพื่อส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
  2016-05-24 16:12
 • กรมสุขภาพจิต จัดทำคู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก และระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เป็นนวตกรรมใหม่ช่วยประเมินพัฒนาการเด็กได้เร็ว หากประเมินและกระตุ้นพัฒนาการได้ก่อนอายุ 6 ปี สามารถกลับมาปกติได้ ส่วนข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2558 ประเมินเด็ก 75,832 คน สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 14.99 
  2015-09-06 12:37
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ประมาณ 70,000 คนในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 หลังสำรวจพบเด็กวัยนี้มีพัฒนาการล่าช้าถึง 1 ใน 3 ชี้หากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจะกลับมาเป็นปกติได้ร้อยละ 70
  2015-06-29 15:05
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทย 3–5 ปีมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 นักเรียนชั้นป.1ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จับมือมหาดไทย ศึกษา และพัฒนาสังคมฯ เร่งพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดให้เหลือกว่า 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
  2015-06-24 15:58
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม กทม. กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 ชี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบพัฒนาการไม่สมวัย พบได้ทุก 1 ใน 3 คน  
  2015-05-24 15:41
 • รมว.สธ. เผยเด็กไทย พัฒนาการเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเกือบร้อยละ 30 ระดับไอคิวของเด็กไทยไม่ถึง 100ต่ำกว่ามาตรฐาน เร่งรัดสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เน้นดูแลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาไปจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยเรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ พร้อมส่งทีมหมอครอบครัวดูแลมารดา ทารก และเด็กเล็ก ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ร่วมดูแลพัฒนาการเด็กร่วมกับครอบครัว ครูพี่เลี้ยง และคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงด้านพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขทันที
  2015-03-06 19:50
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด พบเด็กไทยอายุ 3-5 ขวบ มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 เร่งแก้ไขตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งผลวิจัยต่างประเทศพบว่ามีส่วนสำคัญทำให้พัฒนาการเด็กดี   และในปีนี้จะใช้ทีมหมอครอบครัวดูแลเด็กและเป็นที่พึ่งครอบครัวที่มีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-01-12 18:36
 • กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญซึ่งเป็นชุดสื่อเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย (Pre-math/Pre-reading skill) รวมทั้งสื่อด้านการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย แผ่นพับ ภาพพลิก คู่มือหนังสือสร้างเสริมทักษะชีวิต สื่อแอนิเมชั่น ชุดนิทรรศการ และชุดก้อนไม้ทรงเรขาคณิต ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และ รพ.ชุมชน (รพช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์และด้านการอ่านแก่บุตรหลาน 
  2015-01-10 16:34
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
  2015-01-07 16:30

Pages